Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Februari 28, 2010

Cenk Blonk : Ludra Murti Bagian 11-17 Puput

Lanjutan ring postingan tiang sane dumun. Cenk Blonk : Ludra Murti Bagian 11-17 nyantos puput. Minab yen durung polih nonton bagian 1-10, dados klik ring link Cenk Blok : Ludra Murti Bagian 1-10 puniki. Inggih pang ten makeh malih tiang ngomong. durus lanjutang nonton wayang cenk blonkne. Suksma ring bli Madockbali.


Sabtu, Februari 27, 2010

Rahinan Jagat Saraswati

[pic : seputar-bali.blogspot.com] Pengetahuan inggih punika pinaka srana antuk ngeruruh tetujon urip jadmane. Pengetahuan metu saking jagat lan teknologi jadmane, punika sami mewit saking Sang Hyang Dewi Saraswati. Sabilang dina Saniscara, Wuku Watugunung, umat Hindu ring Bali nyangra dina Pengetahuan, Hari Raya Saraswati. Nika medasar antuk pawukon lan Saptawara.

Raos Saraswati mewit saking aksara Saras sane maarti mengalir utawi membah lan Wati maarti anak istri. Dadosne Saraswati inggih punika simbol pengetahuan, sane membah minakadi toya tukade, lan pengetahuan sane ngedotin minakadi anak istri sane ayu.


Kamis, Februari 25, 2010

Satyahati : Bhatari Uma Ngerereh Empahan Lembu

Gentuh Siwa Lokané, Betara Siwa kocap keni pinungkan sané tan prasida kénak yéning nénten molihang tamba empehan susu. Empehan susu sira? Inggihan empehan susu saking pangangon lembu sané wénten ring mercapada. Mangkin sira sané kapituduh ngrereh tambané punika? Betari Uma rabinida, sangkaning satyané kalintang ring suaminidané raris sang betari tedun ka mercapada ngrereh tambané punika, mangda gelis kénak Betara Siwané.

Ring manah idané nénten ja wénten tios wantah sapunapi ja carané mangdané suaminida prasida nyeneng malih. Betari Uma nénten ngamanahin indik anggannyané sané kalapu-lapu ngrereh tambané punika. Ten kacritanang kalaran Betari Uma ring mercapadané. Punapi malih mercapada boya ja Siwa Loka. Mercapadané genah maudang-kudang jatma sané munarbhawa ping keti mangda molihang genah sané becik bénjang pungur ri kala sampun atmané matilar saking angga. Mangkin ri sampunné Betari Uma tedun ka mercapada anggannyané boya ja betari malih, ida nénten wénten tios wantah anak istri biasa.


Selasa, Februari 23, 2010

Bali Akeh Kelangan Dokumentasi Penting

Yéning takénang, sinah akéh krama sané nganikayang kawéntenan arsip mabuat pisan, utaminné anggén srana pendidikan. Yadiastun makasami anaké cumpu indik kaabotan arsipé, kéwanten arang sané kayun mupulang miwah makarya arsip sangkaning pakaryan punika sayuwakti pakaryan sané ketil lan merluang kesabaran lan prabéa. Sangkaning males, ngekoh lan nénten jemet makarya arsip miwah dokumén, mawinan arsip lan dokumén indik Bali ketah kapanggihin ring dura negara.

Arangnyané krama Bali, lan Indonésia madué arsip kanikaang olih Endo Suanda, Ph.D saking Tikar Media Budaya Nusantara, sangkaning wangsa Indonésiané kirang madué budaya makarya arsip, mabina pisan sareng wong dura negarané.

Indik arangnyané krama Bali ngarsipang utawi ngadokuméntasiang sakancan upacara adat, agama, lan budaya Bali kapi kaeng olih Agung Bawantara duk pabligbagan indik Pengelolaan Arsip Audiovisual ring GEOK, Singapadu Gianyar, 6 Januari 2010 lintang.


Sabtu, Februari 20, 2010

Pupulan Conto Kidung

Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto kidung sane sampun umum kauningin olih warga Bali. Kidung-kidung puniki lumrahnyane kaanggen ring upacara Dewa Yadnya minakadi rahinan utawi odalan. Minab yen sematon kari eling, dumun ring SD polih pelajahan makidung Wargasari lan Kidung-kidung sane lianan. Kenten malih daweg SMP polih mata pelajaran Tembang. Driki tiang kari inget polih pelajahan makidung. Inggih niki conto-contone :


Kamis, Februari 18, 2010

Satua Bali : I Siap Selem

[pic : devitasriraihana.blogspot.com] Ada tuturan satua siap selem ngelah panak pitung ukud, I Doglagan ane paling cenika. Ada kone Meng Kuuk maumah dadi anatah, masih ngelah panak enu cenik-cenik. Sai-sai I Kuuk ngae daya apang sida ia ngamah I Siap Selem, sabilang peteng ada nagih batisne, “Icang tendas Me, icang basangne Me, icang kibulne Me, icang kampidne Me, icang baongne Me.” Keto pada tetagihan panak-panakne I Kuuk, nagih ngamah I Siap Selem. Dadi mawanan ningeh I Siap Selem teken bakal kaamah, dadiannya ia ngalih upaya mangdene nyidayang matilar uli ditu.

Gelising crita panakne ane nemnem suba pada samah bulu kampidne, sakewala ane paling cenika dogen liglig reh tan pabulu. Suba kone inganan tengah lemeng, I Siap Selem matuturan teken panakne, “Nah cai-cai jani ajak makejang makeber abete sakaukud, matinggal uli dini. Yen enu pade nongos dini sinah amaha teken I Kuuk.”


Senin, Februari 15, 2010

Satua Bali : Naga Basukih

naga basukih.jpg
[pic : suryadistira.blogspot.com] Jani ada kone tutur-tuturan satua, Ida Betara Guru. Ida Betara Guru totonan malinggih ring Gunung Semeru, kairing olih putranidane mapesengan I Naga Basukih. Pesengan Idane dogen suba ngarwanang, I Naga Basukih terang gati suba putran Ida Betara Guru totonan maukudan Naga, marupa lelipi gede pesan sing keto jenenga?

Nah jani sedek dina anu, kandugi enu ruput pesan I Naga Basukih tangkil ring ajine. Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

Ditu lantas I Naga Basukih matur ring Ajine, “Nawegang Aji Agung titiang kadi isenge ring sameton titiange sane wenten ring jagat Bali, makadi Betara Geni Jaya sane malinggih kocap ring Bukit Lempuyang, Betara Mahadewa kocap ring Gunung Agung, Betara Tumuwuh ring Gunung Batukaru, Betara Manik Umang ring Gunung Beratan, Betara Hyang Tugu di Gunung Andakasa, cutet ring sami sameton titiange sane wenten ring tanah Bali. Dening sampun lami pisan Aji, titiang tan pisan naanin mapanggih sareng sameton, nika mawinan titiang nunasang mangda sueca ugi maicain titiang lunga ka tanah Bali jaga ngrereh sameton titiange sami.”


Jumat, Februari 12, 2010

Cenk Blonk : Ludra Murti Bagian 1-10

Niki postingan tiang sane kedua indik video wayang cenk blok. Judulne sane mangkin "Cenk Blonk : Ludra Murti". Minab wenten sameton sane durung polih nonton, rarisang nonton driki. Gratis, tis, tis, tis. Langsung ambil tiang saking youtube. Suksma malih ring bli "Madockbali" sane sampun ng-upload video niki ke youtube. Suksma pisan beli. Inggih lanturang nonton!


Rabu, Februari 10, 2010

Kalender Bali Online

Iseng-iseng tiang login ke yahoo! mail, wenten e-mail saking anggota milis tiange. ngicen link ring web "Kalender Bali Online". Langsung tiang "meluncur ke TKP". Bih, salut tiang ring sameton Bali sane ngaryanin web niki. Kalender Bali Online puniki becik lan lengkap. Dados anggen sameton sami genah ngerereh napi je, contone dewasa ayu, penanggal rahinan, lan sane lianan. Gambar halaman web-nyane sakadi puniki...


Minggu, Februari 07, 2010

Sang Sangging

Seni pawayangan nénten wantah kasolahang, sakadi ”Wayang Cenk Blonk” sané mangkin nedeng kasub ring jagat Baliné. Seni pawayangan nglimbak ring makudang-kudang widang seni, sakadi seni lukis, seni tatah, seni tenun, miwah seni-seni sosan.

Wayang biasané ngambil bantang crita Ramayana lan Mahabharata. Maka sami punika, ngeninin sesolahan wiadin widang seni siosan, kocap nyobyahang sesuluh idup. Daging sané kacritayang indik Ramayana miwah Mahabharata. Ring widang seni lukis akéh kawéntenanné, silih tunggilnyané “Gambaran Wayang Kamasan” sané taler ngambil carita punika.

Gegambaran Wayang Kamasan sané wénten ring langit-langit Kertha Gosa lan Taman Gili ring Klungkung wantah pagelaran wayang nénten antuk kasolahang. Gegambaran punika sakadi masolah. Tukang gambar utawi sanggingnyané pinaka dalang. Sang sangging ngenahang lan ngagemang wayang-wayang punika manut critannyané.


Jumat, Februari 05, 2010

Dewi Kunti Kawehin Mantra Sakti

Olih Nyoman Manda

Kacrita Raja Sura madué putra kakalih, sané lanang mapeséngan Wasudéwa lan sané istri mapeséngan Déwi Pritha. Raja Sura puniki madué misan sané mapeséngan Raja Kuntibhoja sané ten madué putra. Krana sih Raja Sura masameton, raris ida ngwéhin putrin idané, Déwi Pritha, kadadosang anak angkat. Sanget sayang pisan Raja Kunthibhoja ring putri angkat idané lan kaaranin Déwi Kunti

Tatkalaning rahina purnama kadasa wénten brahmana sakti simpang ring purin Raja Kuntibhoja. Kasimpangin brahmana sakti wikan sané mapeséngan Rsi Durvasa, garjita pisan kayun Raja Kuntibhoja. Santun pisan panyambraman sang raja. Drika Déwi Kunti taler sareng ngaturang ayah nyanggra pangrauh sang brahmana sakti. Manggihin Déwi Kunti bakti pisan ngturang ayah drika, raris Sang Brahmana mapaica mantra sakti sané prasida nuur betara sané kapuja lan ngwéhin panugrahan utama. Déwi Kunti tulus bakti kaicénin puja mantra punika.


Selasa, Februari 02, 2010

Mageret Pandan Ring Tengenan

mageret pandan tengenan.jpg
Tengenan utawi Tengenan Pagringsingan sapunika wasta desa sane taler kabaos desa Bali Aga ring Kabupaten Karangasem. Desa punika magenah ring selagan bukit-bukite sane kukuh. Bukit-bukite punika satmaka tembok panyengker, desa puniki desa sane madrebe adat ten wenten matehin ring wewengkoning jagat Baline. Punapi kawentenan adate irika?