Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, April 30, 2010

Pustaka

Olih : I G. Manda

Jantung satmaka ati
Ring ati pralinggan Widhi
Maprabawa Sang Hyang Siwa Sujati
Sang Hyang Siwa pinaka Widhi
Ngrasuk ring sarining tatua sujati
Sengke kaulati
Santukan genahe singid

Jantung satmaka ati
Ring ati Sang Hyang Siwa malingga
Ngalinggain sastra utama
Sastra wahana tatua
Tatua mapupul jeroning pustaka
Pustaka sarana sekala
Ngruruh daging sastra utama
Madasar adnyana wimala


Rabu, April 28, 2010

I Cicing Gudig

cicing gudig.jpg
Pic : michaeldougherty.blogspot.com
Nah ada kone tuturan satua I Cicing Gudig. I Cicing Gudig, buka adanne berag tegreg tur keskes gudig, sing jalana mlispis ada dogen anak ngesekang wiadin ngaltig. Sai-sai kone ia maselselan, nyelselang buat kalacuranne tumbuh dadi cicing makejang anake tuara ngiyengin.

Sedek dina anu I Cicing Gudig mlispis di pekene. Ada kone anak madaar di dagang nasine, ento kone nengnenga menek tuunanga dogen. Kene kenehne I Cicing Gudig, “Yan i dewek dadi manusa buka anake ento, kenken ya legan nyete ngamah, mebe soroh ane melah-melah. Ah kene baan, nyanan petenge lakar mabakti ke Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang dadi manusa.”


Minggu, April 25, 2010

Satua Bali : Nang Cubling

Kacrita di desa anu ada anak mapungkusan madan Nang Cubling. Sedek dina ia masangin bojog di tukade, lantas ada bojog gede teka tur matakon,
“Nang Cubling, basang apa ento kaumbah?”
Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”
I Bojog tusing buin matakon, nglantas magedi. Buin kesepne buin ada bojog gede teka, masih ia matakon,
“Nang Cubling basang apa ento kaumbah?”
Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”
I Bojog lantas magedi. Liu bojoge teka matakon, nanging pasaut Nang Cublinge patuh dogen.


Rabu, April 21, 2010

Pupuh Ginada

Pupuh ginada wantah silih tunggil tembang alit utawi sekar alit. Pupuh niki maduwe ciri kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 8 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a. Minab sampun wenten contone ring posting tiang sane dumunan. Niki mangkin malih tiang ngicen contone. Iseng cingak tiang ring buku tugas adin tiange wenten conto-contone.


Minggu, April 18, 2010

Panji Kuning – Pulang Kampung

Tembang Panji Kuning sane mejudul Pulang Kampung niki wantah silih tunggil tembang Panji Kuning sane demenin tiang. Coba-coba tiang ngerereh kord ne, sakewanten ten bakat-bakat tiang. Beh, jek ngenah san belog tiange main gitar. Hehehehehehe....! Ah, ketimbang bingung, iseng coba tiang ngerereh kord ne ring Internet. Eh, polihang tiang ring blog ne Bli Adiarta [adiarta.com]. Suksma ring bli Adi sane sampun mosting lirik lan kord tembang puniki. Inggih niki lirik lan kord tembang Panji Kuning - Pulang Kampung sane lengkapne!


Kamis, April 15, 2010

Sang Hyang Gana

Maha Ganesh.jpg
[Pic : http://rare-angon.blogspot.com]
Wenten katuturan satua Raksasa magoba aeng, kabinawa tur ngreresin pisan tan pendah Sang Kalantaka. Raksasane punika mawasta Nilarudraka. Kalintang sueca wiakti Ida Bhatara Rudra ring ipun mapaica waranugraha sane marupayang kesaktian mautama. Majalaran paican Ida punika mawastu ipun tan prasida kapered antuk sakancan senjata, napi malih pacang sida kapademang olih manusa, denawa miwah Dewata.

Riantukan ipun punika rumasa tekening padewekan purusa, sakti tanpa tandingan, raris metu manah ipun sane boya-boya, minakadi ipun mamunyah, wimoho, stata brangti, ngapak-apak, tan mari nyapa kala aku. Sekancan parilaksanan ipun stata ngardi res sang ngantenang. Duaning asapunika kawentenang ipune para panjak rauhing para Ratune ten wenten sane purun sami ngandep kasor.

Kabawos sane mangkin sami para Ratune sane wenten ring jagate prasida kakasorang olih ipun. Riantukan asapunika, raris sane mangkin ipun ngelanturang tetujonnyane ngelurug Suargane. Sapetekan ipune ke Suarga kasarengin olih bala wadua raksasa sane ebek jejel ten kaetang makuehnyane tur sami dahat wirasa tankapangpangan. Para Dewata miwah Resin ambarane, tan prasida nangkepin panglurug I Detia Nilarudraka. Riantukan asapunika raris pada Dewatane ring Suarga sami malaib ngarereh genah masingidan.


Senin, April 12, 2010

Lolot - Ngemetuang Rasa Tresna

Minggu-minggu niki tiang kari seneng-seneng ne main gitar. Boya je tiang wawu melajah gitar. Yen indik nika, saking SMA tiang sampun bisa main gitar. Nah, wawu sebates bisa. Dereng je wikan lan profesional sekadi artis-artis Bali sekadi Lolot, 4WD, XXX, lan tiosan. Main gitar wantah agen tiang ngibur manten. Niki mawinan tiang polih ide ngamedalang postingan indik lirik lan chord lagu-lagu bali. Santukan meweh pisan ngerereh lirik lan chord lagu-lagu bali. Kari kidik sameton sane mosting indik niki ring internet. Inggih ring postingan pertama lirik lan chord niki, tiang mulai saking tembang Lolot - Ngametuang Rasa Tresna. Manis pisan tembange puniki. Inggih niki sampun lirik lan chord ne :


Sabtu, April 10, 2010

Pengeng

Olih : Bliyanbelog

(I)
Jeg kenkenang kaden buin
Keneh-kenehang tusing bakatang
Apa ane anggon mragatang
Apa ane anggon nyalanang
Sing beneh ben minehang

Jeg kenkenang kaden buin
Suba kenahang suba bakatang
Suba jalanang sing nyak patutang
Suba pragatang sing nyak kangguang
Kenkenang buin


Selasa, April 06, 2010

Cupak Teken Grantang

Kaambil saking http://rare-angon.blogspot.com

Ada katuturang satua, I Cupak teken I Grantang. Menyama ajaka dadua. I Cupak ane kelihan, I Grantang ane cerikan. Goba lan parilaksanan kaka adi punika doh pesan matiosan. I Cupak gobane bocok, kumis jempe, kales, brenges, lan bok barak keke alah duk. Basang gede madaar kereng pesan. Nanging joh bina ajaka adine I Grantang. I Grantang pengadegne lanjar, goba alep bagus, asing-asing anake ngantenang makejang ngedotang. Kemikane manis tur anteng magarapan.

Kacarita sedek dina anu, i Cupak ajak I Grantang matekap di carike, I Grantang matekap nututin sampi, nanging i Cupak satate maplalianan dogen gaene. Tusing pesan I Cupak ngrunguang adine magae. Disubane I Grantang suud matekap mara I Cupak teka uli maplalianan. Yadiastun keto bikas beline masih luung penampene I Grantang. I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis.


Kamis, April 01, 2010

Dedaaran

Suwe sampun tiang ten mosting cerpen mabasa bali utawi satua bawak bali. Minab sampun wenten kirang langkung kalik windu (sampun makelo nika inggih?). Nah, ne mangkin malih tiang ngicen conto sane lianan. Satua bawak bali nika kakaryanin olih I Wayan Juniartha. Tiang ngutip sakip situs resmine Bali Post ring http://www.balipost.com/. Inggih sapuniki daging ceritane!