Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, November 30, 2009

Pidarta Basa Bali Bawak

Iseng sore-sore googling, simpang ring blog Smasta [http://smastageneration.blogspot.com], nah kebetulan wenten conto pidarta basa bali, langsung tiang ijin copy paste. Sakewanten neten prasida tiang nagingin komentar ring kolom komentar dane. Inggih lewat niki tiang nunas ijin ring admin mangda artikel jerone dados posting tiang driki. Suksma!


Minggu, November 29, 2009

Soroh-Soroh Kruna

Dumun titiang sampun polih ngamosting indik kruna wilangan lan soroh-sorohnyane. Ring Basa Bali wenten makudang-kudang soroh kruna. Minab yen wenten sameton sane madue arsa jagi ngawacen indik kruna wilangan, driki linkne ring artikel Kruna Wilangan. Inggih ne mangkin lanturang titiang malih indik soroh-soroh kruna. Wangun kruna ring Basa Baline wenten petang soroh makadi :

Kamis, November 26, 2009

Sesawangan (Perumpamaan)

Sesawangan, lingganipun "sawang", artinipun : mirib, polih pangiring "an", dados sesawangan, raris kadwipurwayang dados "sesawangan", tegesipun : punapa-punapi ugi sane katon (kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma (mapawongan), upami : kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi tangan anak istri ayu ngulapin.

Sawangan = iribang buka..........; masawang kuning = mirib sada kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun ngangge kruna : buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan. Sesawangan puniki ring Bahasa Indonesia pateh sekadi perumpamaan. Ring Geguritan Megantaka wenten mungguh :


Rabu, November 25, 2009

Sang Nandaka Muah Prabu Singa Kapisuna

Kacrita di alas Malawane ada kone lembu jagiran aukud, madan Sang Nandaka. Ane dadi rajan alase ditu Sang Prabu Singa. Panjaknyane sawatek asu alase. Pinaka pepatih madan Patih Sambada, I Nohan teken I Tatit. Sang Nandaka muah prabu Singa, masawitra becik-becik. Sang Nandaka ngelarang kapanditan.


Sang Prabu Singa nyambran dina mlajahin tutur kadarman nginutin solah Sang Nandakane sadina-dina mamukti padang, suud mamati-mati, suud mamangsa daging. Dening keto keweh sawatek asune, krana tusing bisa neda padang, ambengan muah don-donan. Ditu lantas paum di batan kayu kalikukune.


Senin, November 23, 2009

Pupuh Pucung

Silih sinunggil Tembang Macepat utawi Sekar Alit inggih punika Pupuh Pucung. Pupuh pucung pateh sakadi pupuh-pupuh sane seosan kaiiket antuk uger-uger utawi aturan pada lingsa. Ring Pupuh Pucung, akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 6 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 4u 8u 8a 8i 4u 8a.


Jumat, November 20, 2009

Pura Besakih

Pura BesakihPura Besakih magenah ring bongkol Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura puniki ageng pisan tur madue palebahan kirang langkung telu likur. Yan rereh saking kota Denpasar dohnyane nem dasa kilometer, pamargine nglintangin kota Gianyar miwah Klungkung ngalerang dohnyane kalih likur kolimeter.


Selasa, November 17, 2009

Mati Nguda

Puisi wantah silih sinunggil karya sastra sane ngranjing ring Kasusatran Bali Anyar. Puisi wantah pupulan lengkara sane kawangun antuk suara-suara untat sane maduwe pola-pola makadi, a a a a, ab ab, aa bb, miwahsane lianan. Ring sor puniki wantah conto puisi sane majudul "Mati Nguda" sane kakaryanin olih Putu Sedana.


Sabtu, November 14, 2009

Pupuh Ginada Geguritan Margarana

Ring tanggal 10 Nopember niki wantah Hari Pahlawan. Niki anggen ngicen "penghormatan" ring para pahlawane sami sane sampun melanin panegara Indonesia nyantos mati mangda sida merdeka. Akeh sampun pahlawane sane padem ring payudhan. Nika mawinan iraga harus hormat ring pahlawane sami, napi malih ring para veteran sane kari. Santuka punika ring postingan puniki tiang ngicenin akidik punggelan daging Geguritan Margarana sane kakaryanin olih I Wayan Narji, saking Tabanan. Geguritan puniki kawangan antuk Pupuh Ginada. Pupuh Ginada punika kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 8 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a.


Rabu, November 11, 2009

Ni Bawang Teken Ni Kesuna

Minab satua bali niki sampun akeh sane uning. Ceritane mirib ring satua "Bawang Putih dan Bawang Merah". Cerita indik kalih anak istri sane masemeton, sakewanten mabinan pisan tingkah lan laksanane. Inggih pang tem makeh tiang matur, ngiring lanturang ngawacen.


Minggu, November 08, 2009

Sloka (Bidal)

Sloka yening ring Bahasa Indonesia pateh sekadi "Bidal". Sloka puniki masaih ring sesonggan, kantun ilid artinipun. Kewanten binanipun, sloka puniki ngengge lengkara; Buka slokane,......., Buka slokane gumine,......., Kadi slokan jagate,........, upami :

Sabtu, November 07, 2009

Cenkblonk : Tebu Sala Bagian 5-8

Suwe sampun tiang ten nyambung malih cenkblonk ne dumun nika. Nah, ne mangkin tiang jagi ngicenin sambunganne. Minab yen sameton durung polih nonton saking awal, niki dados malih nonton ring postingan tiange ne dumun, Cenkblonk : Tebu Sala Bagian 1-4. Inggih niki lanjutanne.


Kamis, November 05, 2009

Kruna Wilangan

Kruan wilangan ingguh punika, kruna sane nyihnayang akeh utawi akidik pepupulan barang-barang, sahananing maurip wiadin laksana pakaryan. Kruna-kruna dasa, aakit, asibak, acakep ngranjing ring kruna wilangan. Kruna wilangan punika kabinayang dados nemnem, inggih punika :

Rabu, November 04, 2009

Kamus Bali Online

Iseng sore-sore tiang jalan-jalan ring dunia maya alias internet, ketemu ring website sane nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lan bahasa Bali. Website puniki dados anggen sameton ngerereh napi artin kruna-kruna bahasa Inggris ring bahasa Indonesia utawi bahasa Bali. Website niki meduwe alamat ring http://kamus.baliwae.com/. Sapuniki tampilan websitene,


Senin, November 02, 2009

Ngrajegang Pariwisata Ring Bali

Matur suksma majeng ring pangenter acara pecentokan mapidarta basa Bali, santukan galahe sane becik puniki kapica ring pasikian titiange. Ida dane sareng sami, pamekas ring para manggala karya lan para panureksa sane dahat suksamyang titiang, para panodia lan para yoana miwah para pamiarsa sami sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk panganjali,

"Om Swastyastu"

Mogi-mogi sangkaning sih pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan karahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda "Ngrajegang Pariwisata Ring Bali".