Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Agustus 27, 2010

Raos Ngempelin

Raos ngempelin, punika kruna sane dempet, tegesipun: kruna sane asiki maarti kakalih, sane asiki maarti sejati, sane asiki artinipun ngintar. Raos ngempelin puniki pateh sekadi cecangkitan, binanipun wantah akidik, kewanten suksmanipun pateh, wantah mangge rikala magagonjakan kewanten. Puniki wenten makudang-kudang raos ngempelin:

Minggu, Agustus 22, 2010

Cecangkitan (Olok-Olok)

Cecangkitan puniki lengkara sane nginter artinipun. Katahipun cecangkitan puniki, kaucapang rikala magegonjakan. Ring asapunapine wenten taler anggena melog-melog timpal. Puniki cecangkitan luiripun:
  1. Tain cicing dengdeng goreng jaen, tegesipun: 1. Yening dengdenge gorreng sinah jaen, 2. Yening tain cicinge sinah nenten dados goreng.
  2. Padange tusing dadi arit, tegesipun: 1. Padange sinah nenten sida dados arit, 2. Yening padange abas antuk arit janten dados.
  3. Anake negen tumbak tusing dadi, tegesipun: 1. Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados, 2. Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados.
  4. Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanne makejang tawang, tegesipun: 1. Yening rumus hitungane wiakti sulit (tan kauningin), kewanten jalanne (rurunge) sami kauningin, yening jalan hitungane nenten kauningin.

Jumat, Agustus 20, 2010

Lolot - Megedi

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Megedi
Author : Tisen
Credit  : http://sengguan.blogspot.com
Intro    : G D Em C-D (2x)


G                 D                               Em
 Durusang adi nangis selega kayun
                  C              D     G
Ring duur tangkah beline
                              D                            Em
Telasang mangkin yeh panyingkan adi
                 C       D       G
Beli nenten je luluh hati
                                  D                        Em
Sampun kadung sakit kerasayang beli
                     C            D    G
Menyingakin tingkah adi
                                       D                            Em
Memanying manyingan ngajak anak muani
                   C          D     G
Rasa sesek tangkah beliSelasa, Agustus 17, 2010

Dirgahayu NKRI Kaping 65 Tahun

HUT RI Ke-65.jpg


Minggu, Agustus 15, 2010

Nanoe Biroe - Matan I Luhe Mobil

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Matan I Luhe Mobil
Author : Original Cassette
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : C F G F

C           F                   G                F               C
Sebilang pesu ngajak i luh beli pasti cemburu

              F                     G                   F              C
Sebilang melali ngajak i luh, tangkah beline kebus

           F       E                   C
Matan i luhe muani memobil

           F      G                         C
Ortan i luhe jeg suba pasti mobil

Intro : C F G F 2x


Selasa, Agustus 10, 2010

Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana

"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin, sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. Inggih punika kasidan mapikolih. Mungguing bhoga, upabhoga, lan paribhoga sami sampun sapatuta. Sarana makadi margi, listrik genah malajah marupa sekolah, pasar, bale banjar, sampun wenten kadi babuatane. Punika sami silih sinunggil sangkaning panglimbak wewangunan pariwisata sane mapikolih. Lian ring punika, taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. Satata ngulati, ngastiti mangdawaras, seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane, ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton, keneng-keneng briak-briuk makrama banjar, makrama desa. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika, karya sane abot dados angan.


Sabtu, Agustus 07, 2010

I Lubdaka

Kacritayang daweg dumun, wenten juru boros, maparab I Lubdaka. Liat salap baos banggras dengkak-dengkik. Solah ngapak-apak, nyapa kadi aku. Akedik nenten madruwe manah welas asih, morosin kidang, bojog wiyadin irengan.

Nuju panglong ping pat belas Tileming Kapitu, semengan ipun sampun ka alase. Nanging asiki nenten manggihin buron. Sampunang ja buron ageng, kadi rasa lelasan ja nenten wenten medal nenten wenten kepanggih.

I Lubdaka raris ngungsi alas sane sripit. Irika kacingak wenten telaga, toyanne ening pisan, tur magading tunjung manca warna. Irika I Lubdaka maka sanja, taler nenten wenten buron sane rawuh.

Ring sampune engseb suryane, raris I Lubdaka ngrenggeng : "Yeh... enen suba sanja, yen jani I dewek mulih, kapetengan di jalan, sinah aluh I macan ngebog I dewek. Ah... paling melah dini dogen I dewek nginep ".


Selasa, Agustus 03, 2010

Magibung

Magibung.jpg
[Pic : http://iwbdenpasar.wordpress.com]
Yaning ida dané para krama tamiu sané naenin lunga ka Karangasem, ri kala wénten upacara adat utawi agama, pastika manggihin krama sané magibung, ngajengang sodaan boga adulang sareng-sareng. Yaning dumun agibungan utawi asela sareng kutus diri, mangkin wénten taler sané asela sareng nem diri mangda bébasan malinggih.

Magibung punika mawit saking tradisi para prajurit jaman Kerajaan Karangasem ring padépokan miwah ri kala maperang utaminipun daweg ngebug Sasaké sané kasénapatinin olih I Gusti Anglurah Ketut Karangasem abad ka-17. Punika mawinan kantos mangkin tradisi magibung taler wénten ring Sasak. Ulamnyané taler kanutang mangda sida ngwetuang pramana kaprawiran lan rasa bangga gilik saguluk salunglung subayantaka sareng pasukan, pasemetonan, banjar, wiadin sekaa siosan. Tan bina kadi pasukan jaman Romawi Kuna, ulam rangsumé nganggén rah mentah sakadi komoh, lawar barak, anyang.