Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, September 28, 2010

Pidarta Bali : Bulan Bahasa

Minab tiang durung polih ngicen conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa". Nah, ibi sore wenten sameton sane "request" conto pidarta bali ring tema niki. Ring bli Made Adi, ledangang gih conto pidarta ne bawak. Minab yen kayun, bli Made dados nambahin malih daging pidarta ne. Inggih sadurung nika, minab sameton sami wenten sane durung eling ring Bulan Bahasa? Bulan Bahasa wantah silih tunggil "Hari Peringatan Nasional" sane peringatan ne ring bulan Oktober lan puncak ne tanggal 28 Oktober, sepisanan sareng peringatan "Hari Sumpah Pemuda". Napi mawinan sapunika? Santukan silih tunggil daging sumpah pemuda inggih punika "KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA, MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA". Inggih ne mangkin niki sampun conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa".Senin, September 27, 2010

XXX - 100% BTA

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, XXX Band, 100% BTA
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : Em C G D (4x)


Em           C               G   D              Em
Galang bulan ne nyunarin saksi tresnane
             C            G            D       Em
Keto ne raseyang jani nyayangin adi


Intro : Em C G D (2x)


Em          C                  G        D        Em
Kadi kumbang ngalih sari
             C              G        D              Em
Keto ne raseyang jani rindu kenyem adi
        C                 G        D        Em
Kadi bunge ane layu
            C              G         D            Em
Ketone raseyang jani teken sebeng adi


Sabtu, September 25, 2010

E-mail Saking Bli Wayan Rawi

Sore niki iseng tiang buka email tiange ring gmail.com wenten email masuk saking bli Wayan Rawi. Ring email nika bli Wayan ngicen kritik akidik ring postingan tiange "Dadong Rawi". Niki wantah daging e-mail bli Wayan Rawi. (Gambar email masuk kadi ring gambar niki.)


gus melahang ngae cerita "dadong rawi".tiang cucune dadong rawi,mawaste iwayan rawi.dadong tiangge kari hidup.nuseger.de melajah nyontek cerita,coba gae pedidi ane luung tiang berterima kasih,yen gus sing bisa ngarangg cerita adenan goyong,lek atine kin sekolahe.nyen kar ngorahan gus dueg yen terus nyotek? yen luung blog gus e, enngal kar nekaang pipis,

best regard


iwayan rawi yanto


Rabu, September 22, 2010

I Lutung Dadi Pecalang

Kacerita I Singa madeg ratu merintah sekancan burone. I lutung dadi
pecalang wireh keto nyabra dida. I lutung mideran nabdabang kekertan jagat.
Baan kenylne mejalan kemu-mai, sedek nyongkok angut-angut naenang kiap, I
lutung tengkejut ningehang munyin kukul titir; tuk, tuk, tuk…,tuk, tuk, sepanan ia
bangun kipak-kipek liatne merengang. Kaget tepukine I Blatuk ngulkul di punyan
kayune. I lutung nyeri raosne bangras, “Ih Blatuk ngudiang iba ngukul bulus?,
tingkah ibane ene, ngerang gumine mebiayuban. Enggalang orahang teken
awake!”,

I Blatuk enggalang tuun, tumuli ngeraos dadab, “inggih jero pecalang
tiang ngukul, wireh samian biota, aru-ara nandang pikeweh, punika panjak duene
kadung Bangkok ileh-ileh ngaba tumbak poleng, sapunika taler, miwah I kekawa
setata masang jaring. Tiang nenten uning sane ngawinang, jerone sane patut
ngayunin, sampunang uju-uju duka ring dewek titian.

I Lutung kebilbilang tumuli ngelanturang mejalan sambilanga ngrengkeng,
“Apana ane ngeraniang gumine mebiayuhan?, lantas tepukina I tumisi
nyerengseng mondong umahne,! I lutung ngengalang maekan matakon “ue…
Tumisi dadi iba nyerucut mondong umah?. I Tumisi matolihang lantas mesaut,
“inggih jero pecalang, awinag titiangrarud makta umah santukan ikunang-
kunang milehang ngaba api, manah titian jejeh pet ipun nguncangan umah
titiange, samemangkin jerone tunas titian pasubayan.”


Senin, September 20, 2010

Lolot - Tresna Memaksa

Tags: Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Tresna Memaksa
Author : Tisen
Credit  : http://sengguan.blogspot.com
Intro    : G C D (3x)
             Em C D G C-D

 G                              C                 D
  I Luh Sari dong dingehang jani
G                          C         D
  Pengidih beline siduri
G                           C                 D
  Sube waneh beli ngelemesin
Em                                                C                                   D                     G   C-D
  Pang telu pang papat I Luh masih konden mengangguang beli


Jumat, September 17, 2010

Bererong

“Ada anak ngubuh brerong di desan iragane Pak Nengah!”
“Brerong?”
“Beneh!”
“Yan, gumi maju cara jani jeg enu mase Wayan Sadia ngugu tutur buka keto. Saja duang bulan suba mejalan, liu krama desane ane kelangan. Kewala yan brerong,..?”

“Beh! Pak Nengah diapin dadi kepala desa kewala mirib tusing taen ningeh orta krama desane di pengangguran sabilang wai” saut Pan Suci ngenggalang
“Beneh to, Bli, suba ada krama desane ane nepukin”

I Ketut Redana ane mara nganten duang bulan milu ngimbuhin sambilanga menain tegakne.

“Ah, tiang sing ngugu”
“Pidan tiang patuh cara Pak Nengah, kewala disubane liu krama desane pakrimik sakabedik jejeh mase keneh tiange. Tiang saja sing ngelah apa jumah, kewala anak breronge ento kone sing ja ngalih pipis dogen. Apa ja tepukina asal dadi manggo jeg plaibanga”
“Nyen to nepukin Yan?”
“I Kadek Merta, breronge ento kone macelep ke lemarine tur maid pipisne. Enu sweca widhine dugas ento ia konden seken-seken pules. Ngenggalang ia bangun dot ngejuk breronge, kewala adane dogen suba brerong, anak ngenah ilang”
“Tusing bakat baana ngejuk?”
“Tusing”
“Ada mase orta ne lenan, Bli” Ketut Redana buin nyelag
“Kenken to Tut?”
“Ne mara ibi kejadiane, Luh Kerti kurenane Bli Kadek Merta ane nepukin. Mas-masane telah mebrarakan di batarane. Cara ne malunan, sakebesik kalungne keser-keser cara ada ane maid. Ditu ia jerit-jerit ngidih tulung, mirib jejeh breronge, mas-masane ento buung palinge”
“Ilang breronge?”
“Nggih”


Selasa, September 14, 2010

Pangawedar Indik Hak-Hak Azasi Manusia

Sami manusane mijil maduluran hak-hak sane pateh lan pastika tur malarapan kebebasan-kebebasan sane mabuat pisan. Perserikatan Bangsa-Bangsa maduwe tatuwek pacang nginggilang (nyunjung) nabdabang tur ngayomin hak azasi manusia saking swang-swang manusa. Tatuwek puniki ngawit saking Piagem Perserikatan Bangsa-Bangsa sane negesin unteng pakayun wangsa-wangsa ring jagatpada ngenenin hak azasi manusia sane mabuat pisan tur ring martabat lan kamatmian manusa. Ring sajeroning pangawedar indik hak azasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mapiteges pastika pisan miwah sadarana ngenenin hak-hak sane pinaka druwen i manusa sacara adil. Hak-hak punika wantah druwen ida dane. Punika wantah hak ida dane. Hak-hak ida dane punika mangda kauningin. Patut sareng-sareng nyobiakang tur ngukuhang kawentenanipun gumanti mabuat ring ida dane miwah mantuk ring sasaman jana sane seosan.


Rabu, September 08, 2010

Eedan Puja Trisandhya

Eedan Puja Trisandhya puniki wantah kaambil saking "Keputusan Mahasabha VI Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tanggal 9 september 1991 ring Jakarta". Eedan puniki sampun kemargiang ring krama umat hundi sedharma. Kenten sampun kawentenang ring pelajaran Agama Hindu ring sekolah-sekolah. Nah, mangkin tiang wantah negesin malih mangdene bhakti iraga sareng sami sida antar. Puniki sampun eedan Puja Trisandhya.

 1. ASANA
  Ngambil sikap tegak lan tenang.
  "OM PRASADASTHITI SARIRA SIWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SVAHA".
 2. PRANAYAMA
  Tincapang mangkin ring ngatur nafas.
  • PURAKA = MENGHIRUP NAFAS ( OM ANG NAMAH )
  • KUMBHAKA = MENAHAN NAFAS ( OM UNG NAMAH )
  • RECAKA = MENGELUARKAN NAFAS ( OM MANG NAMAH )
 3. KARA SODDHANA
  • Tengawan ring duur tengebot = ( OM SUDDHA MAM SVAHA )
  • Tengebot ring duur tengawan = ( OM ATI SUDDHA MAM SVAHA )
 4. PUJA TRISANDHYA
  1. OM, OM, OM, BHUR BHUVAH SVAH,
   TAT SAVITUR VARENYAM,
   BHARGO DEVASYA DHIMAHI,
   DHIYO YO NAH PRACODAYAT.
  2. OM, NARAYANA EVEDAM SARVAM,
   YADBHUTAM YAC CA BHAVYAM,
   NISKALANKO NIRANJANO,
   NIRVIKALPO NIRAKHYATAH,
   SUDDHA DEVA EKO,
   NARAYANA NA DVITIYO ASTIKASCIT.
  3. OM, TVAM CIVAH TVAM MAHADEVAH,
   ISVARAH PARAMESVARAH,
   BRAHMA VISNU CA RUDRASCA,
   PURUSAH PARI KIRTITAH.
  4. OM, PAPO`HAM PAPAKARMAHAM,
   PAPATMA PAPASAMBHAVAH,
   TRAHI MAM PUNDARIKAKSA,
   SABAHYA BHYANTARAH SUCIH.
  5. OM, KSAMA SVA MAM MAHADEVA,
   SARVA PRANI HITANKARA,
   MAM MOCA SARVA PAPEBHYAH,
   PALAYA SVA SADA SIVA.
  6. OM, KSANTAVYAH KAYIKO DOSAH,
   KSANTAVYO VACIKO MAMA,
   KSANTAVYO MANASO DOSAH,
   TAT PRAMADAT KSAMA SVA MAM.
 5. PARAMA SANTHI
  OM, SANTIH, SANTIH, SANTIH OM.

Minggu, September 05, 2010

Nanoe Biroe - Boya Ja Superman

Tag : Chord Lagu Bali, Lirik, Kord, Nanoe Biroe, Boya Ja Superman
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : G

*
    G                        Bm
Beli boya ja superman

                 C                                 D
Sane ngidang mlaib kilat ke tongos adine

          G                                Bm
Makeber ngoyor ke umah adine

          C                                  D
Rikala adi ngerasa rindu ken beli...

    C      A                G
Beli boya ja superman...Rabu, September 01, 2010

Nyanggra Rahinan Nyepi

Rahajeng semeng sameton sami. Punapi gatra? Inggih kacunduk malih sareng tiang, bliyanbelog ring postingan indik conto-conto pidato mabasa bali utawi pidarta mabasa bali. Nah, ring rahina sane becik niki, tiang jagi ngicen conto pidarta bali sane ngambil tema "Nyanggra Rahinan Nyepi". Wiakti je rahinan jagat nyepi sampun lewat, ten wenten salah ne tiang ngamosting indik niki. Napi malih tiang nenten maduwe ide postingan sane lianan. Niki kari mandek ide, napi kaden sane cocok malih posting. Heheheheheh....! Inggih pang de je tiang akeh ngomong... nah, niki sampun conto pidarta bali Nyanggra Rahinan Nyepi.