Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Agustus 29, 2009

Wewangsalan

Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun "wangsal" sane artinipun "lampah", polih pangiring "an" dados "wangsalan", kaduipurwayang dados "wewangsalan", artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun.


Rabu, Agustus 26, 2009

Bebladbadan

Bebladbadan kruna lingganipun "babad" artinipun tutur jati sane sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan "el", pangiring "an" lan kaduipurwayang dados bebladbadan sane mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madue purwakanti (bersajak).


Senin, Agustus 24, 2009

Satua Bali : Sampik Ingtai

Satua Sampik Ingtai wantah silih sinunggil satua bali sane kadadosang geguritan. Geguritan puniki sampun lumrah ring desa pakraman, kanggen buatang satua sajeroning ilen-ilen makadi Arja, Drama Gong, miwah sane lianan. Punika mawinan i raga sareng sami patut uning ring daging caritannyane, taler kaaptiang mangda mrasidayang nembangang pupuh sane ngawangun geguritan punika.


Pupulan Sesonggan Bagian 1

Sekadi ring postingan tiang dumun, ne mangkin tiang jagi ngecenin akidik antuk conto-conto sesonggan. Ring penjelasan sesonggan, semeton sami dados ngawacen malih ring artikel indik sesonggan iriki. Inggih pang ten makeh tiang ngorta, niki pupulan sesonggan sane sampun tiang polih.


Geguritan Utawi Tembang Pupuh

Geguritan nika wantah sastra kuno sane maduwe ciri sastra klasik utawi kuno sane "bersifat anonim", artine nenten kauningang sira sane ngawi sastra punika. Puniki santukan daweg zaman nika sang sane ngawi nenten maduwe manah antuk "menonjolkan diri" lan karyan-karyannyane wantah gelah sareng sami.


Malaysia Mengklaim Tari Pendet Bali

Minab semeton sami sampun polih mirengin orti ring satasiun-stasiun TV utawi sampun polih ngawacen ring surat kabar indik orti Malaysia mengklaim tari pendet Bali. Akeh sampun anake sane ngortiang gatra puniki, napi nika ring Facebook, forum-forum, utawi ring warung-warung kopi. Niki sampun 'kesekian kaline' Malaysia mengklaim produk budaya Indonesia. Minab sing ngelah rasa lek Malaysiane ento.


Minggu, Agustus 23, 2009

Sor Singgih Basa

Sekadi ketahe ring Bali, ritatkala i raga mawicara sareng anak tiosan, napi malih i raga durung uning sareng anake punika, i raga patut nganggen Basa Bali Alus. Sakewanten akehan truna-truni mangkin meweh ngangge Basa Bali Alus. Minab puniki santukan anak truna-truni bali mangkin sampun keni iyusan globalisasi. Nika ngeranayang akeh alit-alit mangkin ngangge Bahasa Bali campuran. Akidik Basa Bali, akidik Basa Indonesia. Nah ne mangkin titiang wantah ngecenin akidik penjelasan antuk sor singgih basa bali.


Kamis, Agustus 13, 2009

Boya Je Noordin M Top

Sekadi ring berita-berita TV, teroris sane padem ring Temaggung daweg pengrebekan olih Densus 88 boye je Noordin M Top. Kejelasan niki rauh saking hasil tes DNA sane nenten cocok sareng DNA pianakne Noordin. Lewat test DNA punika kapolihin kejelasan teroris sane padem di Temanggung nika wantah Ibrohim, sane terlibat ring pengeboman Hotel JW Mariot lan Hotel Rich Charlton. Test DNA pianak Ibrohim cocok sareng DNA teroris punika. Jelas sampun Noordin M Top kari idup. Biar ten Noordin sane mati, iraga patut ngcapin sekamat antuk kesusksesan polisi sane mongkar rencana pengeboman ring Istana Negara lan Kediaman Pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Satua Bali : I Rare Angon

Minab semeton sami kari eling ring satua bali puniki. Satua indik idupne I Rare Angon. Anak cerik jemet, sane geginanne sebilang teka uli masekolah wantah ngangonang ubuh-ubuhanne. Inggih mangda neten lantur tiang ngomong, puniki satua lengkapne....


Sesonggan (Perumpamaan Bali)

Sesonggan wit ipun saking kruna 'ungguh', sane mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) "an", dados ungguhan sane mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang (mengalami perubhan sandi suara) dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) "sa" dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.


Senin, Agustus 10, 2009

Noordin M Top Mati?

Akeh mangkin beritane tentang gembong teroris Noordin M Top sane sampun mati daweg penggrebegan ring rumah Sahri di Dusun Beji, Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Penggerebekan punika nyantos nelasang galah 18 jam. Saking jam 5.00 sore dina Sukra tanggal 7 Agustus nyantos jam 11.00 dina Saniscara tanggal 8 Agustus 2009. Ring penggerebakan punika teroris sane kakepung mati. Sakawanten teroris sane mati nika napi Noordin M Top napi ten rauh mangkin durung wenten 'kejelasan'. Pihak Kepolisian' durung ngawantenang 'konfirmasi' sapa sira sujatine teroris sane mati punika.


Pasang Emoticon Ring Kotak Komentar

Ring 'Defaultne' Blogger nenten ngawentenang emoticon ring kotak komentar sekadi ring Wordpress. Sakewanten mangkin nika sampun dados akalin antuk trik. Akeh sampun para blogger sane nagingin kotak komentar ipun antuk emoticon. Trik niki tiang polih saking blogne Kang Herro ( :D :D Suksma kang antuk trikne). Nah, antuk emoticon-ne tiang nganggen Emoticon Kucing utawi Bahasa Inggris resmine Onion Head Emoticon . Napi mawinan tiang milih emoticon kucing? Santukan emoticon-emoticon nika lucu-lucu pisan :D :D. Nggih, mangda ten lantur ngomong, ngiring langsung ke trik Pasang Emoticon Ring Kotak Komentar.


WS Rendra Lan Mbah Surip

WS Rendra.jpgMinab wawu mangkin anake sami uning ring pasawitran WS Rendra Lan Mbah Surip. Sakewanten sujatine WS Rendra lan Mbah Surip sampun ngiket tali pasawitran saking doh warsa ne lintang. Iketan puniki kawangun antuk minat lan bakat soang-soang sane pateh ring 'berkesenian'. Kenten taler 'sikap lan sifat' maka kalih sane mirip, inggihan punika santai lan ten perduli antuk 'hiruk pikuk dunia' yadiastu kekalih sampun dados anak sane 'terkenal'. Maka kalih tetep 'fokus lan konsisten' ring pekaryan lan ngamedalang karya-karyannyane soang-soang. Punika sampun harusne seniman.


Basitha Paribasa (Peribahasa Bali)

Minab semeton sami kari eling ring peplajahan ritatkala kari masekolah khususne ring pelajahan Bahasa Bali. Ne mangkin titiang wantah..... eeee...istilahne 'mereview ulang' :p :p akidik peplajahan punika khususne ring pelajahan basitha paribasa. Napi nika basitha paribasa? Basitha Paribasa inggih punika basa rerasmen wiadin panglengut basa. Kanggen panglengut basa sajeroning mabebaosan kalih magegonjakan, sajeroning basa pakraman wiadin basa pasawitrayan.


Sabtu, Agustus 08, 2009

Sayaga Flu Babi A H1N1

Abulan niki akeh sampun wenten anake sane sampun tertular virus flu babi A H1N1. Virus niki sampun menyebar ring 18 provinsi ring Indonesia. Riang Bali akehan anake sane sungkan Swine Flu (wastan tiosan flu babi A H1N1) wantah warga saking dura negara minakadi Australia, Belanda, lan tiosan. Ring dunia wenten sampun lebihan ring 1.200 warga sane sampun seda. Punapi gejala-gejala anak sane keni virus flu babi A H1N1?


Panyambrama Pawiwahan

Ring sor punika wantah merupa imba utawi conto panyambrama tamiu utai athiti ritatkala wenten acara pawiwahan. Panyambrama punika kawedar olih sang maduwe karya utawi sang sane nyeledihi utawi ngangganin (mewakilkan).


Rabu, Agustus 05, 2009

Katuturan Satua : " I Pengangon Bebek"

Ada katuturan satua pangangon bebek madan Pan Meri. Sangkal ia madan Pan Meri, kerana dugase i malu ia liu gati ngelah memeri utawi panak bebek. Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering. Enu kone masisa buin aukud sada merine ento ane paling bengil tur berag. Ento jani kapiara baan Pan Meri. Semengan nyanjaang epot Pan Meri ngenang amah-amahan merine bengil ento. Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.


In Memoriam Mbah Surip

mbah_surip.jpgDibi tiang polih kabar saking timpal ne ngorang Mbah Surip sampun mati. Gara-garane karane 'serangan jantung'. Mbah ten nu sekitar jam 10.30 WIB. Merasa ten percaya tiang langsung ngidupin TV. Eh..... yakti Mbah Surip sampun mati. Padahal tiang kari nonton ragane megending ring silih sinunggil acara ring silih sinunggil stasiun TV nasional kira-kira dibi telun. Nenten wenten rasa leleh utawi sedeng sakit cingakin tiang Mbah Surip daweg nika. Kari sehat lan semangat ngendingang lagu hitsne, 'tak gendong'. Pedalem tiang Mbah enggal pisan nutup yusa. Padahal mangkin kari ring 'puncak karierne'. Durung sempat ngerasayang hasil 'kerja kerasne' mbah sampu ngalahin. Yan keneh-kenehang umur i manusa mula nenten wenten ne uning. Nika wantah Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sane madue kuasa.