Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, September 30, 2009

Cenkblonk : Tebu Sala Bagian 1-4

Iseng tiang jalan-jalan ring Youtube, polih link anggen nonton wayang cenkblonk. Beh, be go internasional wayang cenkblonk-nge. Ngantos rauh ring Youtube wenten wayang cenkblonk. Minab yen wenten sameton Bali sane durung polih nonton wayang cenkblonk, niki tiang ngicenin link-ne. Wayang Cenkblonk niki ngambil judul "Tebu Sala". Inggih pang ten nglantur tuang matur, rarisang nonton wayangne...


Senin, September 28, 2009

Pan Balang Tamak

Minab semeton Bali sami kari eling ring satua bali puniki. Satua bali sane nyritayang anak ane liu ngelah daya. Dumun tiang demen pesan ke satua puniki. Ceritane lucu pesan. Napi malih guru Bahasa Bali tiange daweg SD duweg pesan mesatua. Nika mawinan tiang demen pesan yen maan pelajahan mesatua bali. Inggih niki anggen "mereview ulang" malih kenangan daweg kari melajah ring SD.

Jumat, September 25, 2009

Pupulan Bebladbadan Bagian 1

Dumun ring postingan bebladbadan tiang sampun ngecenin "penjelasan" indik bebladbadan. Bebladbadan punika wantah silih sinunggil Basa Basitha sane lumrah kaanggen ring Basa Bali. Minab yen wenten semeton sane durung tatas uning indik bebladbadan punika, dados malih ngwacenin "penjelasane" ring artikel bebladbadan punika.


Rabu, September 23, 2009

Pupulan Wewangsalan Bagian 1

Nyambung antuk postingan tiang dumun ring artikel wewangsalan, ne mangkin tiang jagi bagi-bagi kidik antuk makudang-kudang conto wewangsalan sane tiosan. Wewangsalan-wewangsalan puniki makeh kaanggen ritatkala mabebaosan ring sewai-wai. Inggih pang ten makeh tiang ngomong, baca malih sane lengkapne...


Senin, September 21, 2009

Sejarah Sastra Bali Modern

Sakéng Puisi Sunda Modéren Dalam Dua Bahasa tiang sumeken uning pajalan lan kawéntenan puisi sunda modérené, sakéng ngawit kantos warsa 2000. Sumeken taler uning rupan puisi sunda modérené sané kasurat antuk suang-suang pangawi. Tur uning, pangawi Indonesia modérené sané ngaripta puisi Sunda Modéren. Minakadi : Apip Mustopa, Ajip Rosidi, Surachman R.M, Ayat Rohaédi, Juniarso Ridwan, Soni Farid Maulana, miwah Acép Zamzam Noor. Sapunika taler, sakéng bukuné puniki, tiang uning novélis Éddy D Iskandar sané nyurat novél Gita Cinta dari SMA miwah Berlalu dalam Sunyi tur Roman Picisan nyurat sajak Sunda modéren.

Maca Dua Orang Dukun Dan Cerita Pendék Sunda Lainnya, tiang uning kawéntenan cerpén Sunda modérené sané sambung-sinambung yadiastun kantos warsa 1965. Uningin tiang taler indik rupan cerpén Sunda modérené sané karipta antuk suang-suang pangawi. Diastun durung naen ngaton, purun tiang mastikaang, cerpén Sunda modérené kantos mangkin kantun karipta. Cendet aturang tiang kantun wénten. Tur, purun mastikaang pangawinné sayan maweweh-weweh.


Minggu, September 20, 2009

Ni Daa Tua

Kacritayang ring desa anu kocap wénten anak istri daa tua, mawasta Ni Daa Tua. Ipun, sakadi wastané sampun tua, samaliha idup nglintik néwék, nénten madrebé nyama braya, magenah ring pondok malit tur abungkul. Mungguing pakaryannyané ngrahina wantah ngrereh saang ka telenging wanané. Palimunan Ni Daa Tua sampun bangun raris majalan ngrereh saang, sampun sore méh di asapunapiné kantos dalu wau ipun malipetan saking alasé. Bénjang semeng, wau kocap saangé punika kaadol ka pasar.

Asapunika sadina-dina pakaryan Ni Daa Tua. Dadosnyané, nyabran kalih rahina kocap ipun ngadol saang. Yadiastun asapunika, santukan ipun madaar padidiana, taler cukup pikolihané saking ngadol saang punika anggénipun ngupapira padéwékan, di asapunapiné taler prasida masisa akidik. Kacritayang, Ni Daa Tua kocap madué pisaga, mapungkusan Pan Bergah. Pan Bergah makéh pisan madrebé pianak luh muani. Geginan Pan Bergah taler pateh sakadi Ni Daa Tua ngrahina ngrereh saang ka alasé. Santukan ipun anak muani, tur bajangan ring Ni Daa Tua, dadosipun makéhan manten Pan Bergah prasida negen saang ka pakubonannyané imbangang ring Ni Daa Tua. Samaliha, Pan Bergah ngrahina prasida ngadol saang ka pasar. Yadiastun asapunika, wiréh Pan Bergah madaar ajaka sareng makéh, seringan taler pikolihanipun saking ngadol saang kekirangan antukipun nunas.


Jumat, September 18, 2009

Photo Upakara Mapandes Utawi Metatah

Nyambung ring postingan tiang sane dumun, daweg tiang nyritayang indik Upacara Matatah Mang Rawit lan sekadi janji tiang daweg nika, ne mangkin tiang jagi bagi-bagi akidik photo-photo daweg upacara punika. Yah wantah akidik, sakewanten dumogi sida ngicen akidik "gambaran suasana" daweg upacara punika. Inggih, pang ten makeh tiang ngomong, langsung manten cingakin photo-photone...


Selasa, September 15, 2009

Pamuputne Tiang Malih Sakit

Minab semeton kari eling ring ceritan tiang daweg marengin ring upacara matatahne Mang Rawit. Daweg nika tiang marengin akidik-akidik lan tiang sempat nginep. Lumayan kenjel masih tiang drika. Napi malih pas nampah celengne, jam 01.00 malem. Nah, bes kenjel lan sirep ten cukup niki ngranayang tiang sakit. Pamuputne tiang ten nyidayang makarya a dina.


Jumat, September 11, 2009

Upacara Matatah Mang Rawit

Ring rahina Sukra, tanggal 11 September 2009 niki jagi kawentenan upacara mapandes utawi matatah ring jumahne Mang Rawit. Sane jagi matatah inggih punika Mang Rawit sareng mbokne. Tiang polih nulungin bantu-bantu akidik drika. Minab wenten semeton sane maduwe pitaken ring kayun sire nika Mang Rawit. Mang Rawit wantah silih sinunggil anggota genk tiange. Wastan genk tiange wantah Edibabora Manga. Nika singkatan antuk adan-adan anggota. Edi, Iwan, Bayem (Adan parad-parad tiange), Ngurah Boling, lan Rawit. Kabentuk ten sengaja santukan pateh hobi maca komik jepang utawi manga. Sakewanten mangkin sampun jarang ngumpul santukan kesibukane soang-soang. Inggih balik malih ke upacara matatah.


Kamis, September 10, 2009

Anak Buduh

Olih : I Wayan Paing

Magenep satuané pesu ulian ada anak buduh teka ka pekarangan désané. Ada ané ngorahang, “Guminé jani gumi buduh, ané tegteg liunan itungan, milu buduh, ané buduh muduh-muduhang, ané sugih inguh ngitungin kasugihan, dadi buduh, ané tuna apa buin.”

Ada masi ané nyambatang anaké buduh ento paican Betara anggona ngibur kramané, ané, ulian kapah-kapah maan iburan melah. Apang sing cara kasanga ané mara liwat. Banjaré ngupah jogéd, jogédé majaruh-jaruhan, pangibingé marebut, majaguran. Payuan mabalih anak majaguran anggo bekel Nyepi buin maninné.

Mémé-mémé ané ngelah pianak cerik ngorahang anaké buduh ento lelakut ané demen nyarap-nyarap anak cerik bantat.


Bom

Oleh : I Wayan Suda

“Uli mara depak waton kanti jani suba makumpi tur boké mawarna dadua, tumbén jani pekak ningeh, tur muktiang ada bom makeplug di gumi Baliné,” kéto Pekak Landung makaengan ngajak truna-trunané sambil negak di batan jinengé. Pekak landung biasa maortan-ortan ditu sambilanga magambel rindik, masliahan suud magaé uli carik.

Pekak Landung kaloktah kaukina Pekak Véteran di banjarné, mapan mula ia pejuang dugas jaman penjajah i pidan. Yadiastun suba mayusa ulung dasa tiban, Pekak Véteran enu ceteng, enu nyidaang ka carik tur réncang majalan, sakéwala tusing bisa masandal, tusing bisa manjus di WC, tusing bisa ngajeng capcay lan sekancan dedaaran ané modéren.


Rabu, September 09, 2009

Film Eat, Pray, Love Syuting Ring Bali

Eat, Pray, Love.jpgNenten suwe malih Bali jagi dados "Tuan Rumah" antuk syuting film Hollywood. Film sane majudul Eat, Pray, Love puniki rencanane jagi ngambil genah syuting ring mekudang-kudang genah ring Bali, makadi Ubud, Tegallalang, miwah sane lianan. Suwene para artis lan kru produksi film niki ring bali rencanane abulan. Rauh saking tanggal 16 Oktober nyantos 6 November 2009. Kawentenan puniki wantah "Kebanggaan" ring kota alit sane tresnayang tiang Gianyar.


Minggu, September 06, 2009

Pupuh Sinom : Prabu Senapati Salya

Pupuh sinom wantah silih sinunggil Kasusastran Bali Purwa sane ngeranjing ring kategori Tembang Macapat utawi Sekar Alit. Pupuh Sinom kaiket antuk aturan pada lingsane (baris tiap baitnya)akehne adasa lan susunan carik lan suaran untatne inggih punika, 8a 8i 8a 8i 8i 8u 8a 8i 4u 8a. Unteng raose biasane anggen maseneng-seneng , liang, pitutur becik utawi nasehat, lan piteket-piteket.

Ring sor puniki wantah marupa imba utawi conto Pupuh Sinom sane ngawangun punggelan carita Prabu Senapati Salya.

Sabtu, September 05, 2009

Mayah Sesangi

Olih : I Made Astika

Madé Loka jani suba dadi PNS. Suud dadi pengangguran kangin kauh. Mirib luung tulis gidatné, nasibné setata mujung, ia maan galah ngecapin dadi pegawé negri. Ia jani suba maangkat dadi guru di Karawista. Aget masé ia tusing nganggo pipis apésér péngék anggoné nombok pangedéné. Ia nak mula jlema dueg sangkana bisa lulus tés. Nyidayang nyalip palamaré ané jumlahné siuan.

Mantek ngajahin murid SMP aluhina ngajak I Loka. Ngajahin tuah tengah wai, salanturné glindang-glindeng malali. Né penting koné, nyidayang ngaé muridé bisa ngitung satu tambah satu sama dengan dua tur bisa mamaca “Ini Budi” ngajak “Ini Bapak Budi” jeg kanggo suba.


Kamis, September 03, 2009

Geguritan Sampik Ingtai

Ring sor puniki wantah conto satua bali Sampik Ingtai sane marupa geguritan. Geguritan Sampik Ingtai puniki kawangun antuk tembang Pupuh Ginada. Cerita sane kaangkat daweg I Babah Sampik jagi memadik Ni Nyonyah Ingtai ring Waciu Negari. Inggih wacen lengkapne malih..