Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, November 30, 2010

Nanoe Biroe - Anak Kost

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Anak Kost
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : G Em (2X)


G                             Em
Di kamar cenik kuangken 3×3 meter
G                             Em
Ditu beli ngidem mengantiang semeng
             Am            
Joh ken rerame sing ngajak nyame
      G
Beli kapah kapah ngerasayang tresne
           Am
Kapah medaran ne jaan-jaan
      D
Sai-sai wareg ben mi instant


Minggu, November 28, 2010

Satua Bali : Anak Ririh

Pan Karsa ajaka pianakné muani nanggap upah ngaé sémér di sisin rurungé gedé. Uli semeng makasanja ia ajaka dadua tusing marérén magaé, sajawaning dinuju madaarné. Kenehné apang gegaéné enggal pragat, tur lantas nampi upahné. Telung dina ia magaé tan parérénan, séméré suba dalem, ngantiang pragat. Kendelné tara bakat ban nuturang. Buin awai magaé, pedas ia bakal nampi upah liu. Tan critanan maniné semeng séméré lakar katampiang tekén ane mupahang. Petengné sagét ujan bales pesan madulurang angin. Apeteng Pan Karsa tusing bisa pules ngenehang gegaéné. Takut séméré bek kaurugin tanah. Maniné nu ruput ia ajaka pianakné nelokin séméré, sambilang ngaba tambah. Saja lantas séméré bek aji tanah. Pianakné sedih mapangenan. Pan Karsa masih mapangenan. Makelo ia bengong, mangenang kalacuran déwékné. Nangingké ia ngalih daya, apanga gegaéné aluhan. Lantas ia ngomong tekén pianakné. “ih cening, de cai keweh, buin akejep dong ilang tanahé ané ngurugin séméré né.”Ditu lantas Pan Karsa ngantungan baju muah capilné ditongosé ngantungan buka ané suba-suba. Pianakné masih nuutang tingkah bapané. Buine tambahé ané besikan bantangné tancebanga ka tanahé ané ngurugin séméré, muah ané lénan pejaga di sisin séméré, suud keto lantas kalahina mengkeb.

Kacrita anaké sané mentas ditu pada ngon, ningalin baju muah capil magantung paek séméré, tur ané ngelahang tuara ada. Apa buin mara ajinanga ada tambah ditu. Alihina tusing ada, kauk-kaukina tara ada masaut. Sayan makelo sayan liu anaké pada kema tur pada ngenehang, anaké ané ngaé séméré kaurugan baan tanah ditu. Lantas sahasa nyemak tambah, pada numbegin séméré ento. Tanahné kagediang. Baan liu anaké magaé, buina tanah nu gebuh, dadiannya tuara makelo séméré ento suba kedas buka ibiné. Ditu Pan Karta Malaib-laib tur ngomong, “inggih jeroné sareng sami, tiang nunas pisan ring pitulung jeroné sane paicaang ring tiang.”


Kutipan saking
Tonggak Baru Sastra Bali Modern, I Nyoman Darma Putra.

Kamis, November 25, 2010

Bedudawati - Ulian Tresna

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Bedudawati, Ulian Tresna
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

*
                     D                       Bm
Bedikin ngeroko… kapahin minum
                         G            A               D
Ragan tiyang enyeh bayun beli sing luwung
                                            Bm
Suud memunyah lan je olahraga
                       G            A           D
De ngalih masalah pang iraga bagia


   D                 Bm
Ulian rasa tresna
          G          A            D  
Ragan titiang kapining beli
             Bm                      G
Ragan edot beli seger-seger
             A        G
Umur beline lantangSelasa, November 23, 2010

Surat Ngangge Bahasa Bali

Minab wenten kalih rahina sane lintang, adik misan tiange sane kari kelas 4 SD, ngidih ken tiang mangda ngaryanin surat ngangge bahasa bali. Nika wantah tugasnyane saking guru Bahasa Bali. Beh, premangkin tiang bingung. Santukan tiang ten taen nulis surat. Napi malih ngangge bahasa bali. Jek meweh rasanin tiang. Pamuput ne, karyanin tiang mase surat nika, sakewanten kanggeang akidik manten dagingne. Tiang ten polih ide malih. Hehehehehh... minab wenten sameton sane polih tugas kadi punika, nah niki anggen conto manten. Lebihne dados malih tambahin daging surate niki.


Minggu, November 21, 2010

Galeri Photo Pelebon Raja Peliatan IX

Ring tanggal 2 Nopember 2010, wenten karya agung ring Puri Peliatan Ubud, Gianyar. Tan lian wantah Upacara Pelebon Raja Puri Agung Peliatan IX, Ida Dwagung Peliatan. Upacara pelebon niki sampun kasiapang antuk tigang sasih. Ring puncak acara, akeh sane rauh nyaksinin upacara pelebon puniki. Sakewanten, lacur tiang ten sida sareng nyaksinin upacara punika santukan tiang wenten pakaryan. Gih, mangkin tiang jagi ngicenin makudang-kudang koleksi photo upacara peebon puniki sane kaambil olih timpal tiange. Sira uning wenten sameton sane nenten sida rauh nyaksinin sekadi tiang.


Jumat, November 19, 2010

Di Ubud - Gantung

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Gantung
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com

E                                                      G#m
Dibi sanja SMS beli kok sing bales adi
                    A         E
Ento ngaenang beli
                                 E
Curiga teken ragan adi


E                                                            G#m            
Dibi sanja peraaan beli ngorang janggal di ragan adi
                    A         E      
Ento ngaenang beli
                                 E
Curiga teken ragan adiRabu, November 17, 2010

Hati-Hati SMS Mama

Taen polih SMS nyasar sane medaging pesan saking mama? Biasane daging SMS nika mangda i raga ngirim mama pulsa, minab 50.000 utawi 100.000. Nah, ring sameton, hati-hati manten. Nika boya je sms saking mama, meme, utawi biang sameton ne. Nika wantah modus baru ring penipuan sane berkedok layanan SMS. Tiang manten sampun pang kalih polih SMS sekadi nika. Sane pertama, i meme ngorang kena masalah ring kantor polisi. Ngorin tiang ngirim pulsa 200.000. Sane kaping kalih, kari ring rumah sakit. Kenten mase ngorin tiang ngirim pulsa 100.000. Jek wenten gen daya-daya anake kel nguluk-nguluk. Sakewanten sampun wenten anak sane keni uluk-uluk puniki. Tiang polih nonton ring acara berita ring TVONE. Nah, santukan sapunika, hati-hati manten. Niki conto gambar SMS ne sane ambil tiang saking HP tiange,


Jumat, November 12, 2010

Dewi Gangga Makenyem

Olih : Nyoman Manda

Ring Puri Hastina iur sampun tutur pakrimik saisin puriné krana sané dibi ida permaisuri malih ngembasang putra. Dayang-dayang sané sampun ping pitu ngiring Déwi Gangga masiram ka tepi tukad ageng malih saling neneng lan kitak-kitak ten purun makemikan krana pastika Déwi Gangga malih pacang matingkah soléh pacang mapi-mapi katiban kasengkalan okané anyud ring tukadé.

Prabu Sentanu bengong malinggih ring bataran lojiné nguntul kucru miragi tangis okané sané wau embas dibi sanja. Ping pitu sampun okané telas kaanyudang olih Déwi Gangga. Tan pisan kapiragi rabin idané nyelsel krana okané sampun anyud. Nguntul ida makeengan

“Sing pesan ida madué rasa sayang ring oka, monto sakadi sinongganané yan ngembasang putra satmaka magantung bok akatih, ngemasin ngetohang jiwa, dadi jeg lén pesan ida, kanti sampun ping pitu nganyudang oka di tukadé, ping kuda simbingin, putran raja di Hastina dahat mautama pisan apang ada nglanturang kauripan gumi Hastinané,” kantos ngebug anggan idané baan sungsut lan kosek kayunné krana tingkah rabin idané ping pitu sampun sakadi nyelapang nganyudang okané ka tukadé. Yan pradé mangkin rabin idané malih matingkah asapunika pacang tambakang ida yadiastun ida kantun kaiket antuk semayané riin ten pisan dados nimbaang sahanan solah polah rabin idané yadiastun jelek pisan.


Senin, November 08, 2010

KIS - 2501

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS, 2501
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    :

G                                D              Em
hu.........whiu.....hu.......hu.......hu.....

             Bm                C          
whiu.....hu.......hu.......hu.....

Cm                 G           D
hu....hu...hu....hu....hu....       (2 X)


Verse 1

C            G         Em                D
Nah... terserah jalanang apa keneh adi

C                       G            Em        D
Yen ento saja melah yadiastun beli sakit hatiSabtu, November 06, 2010

Sipta (Pertanda)

Sipta puniki wangsit wiadin ciri-ciri sekala miwah niskala, becik wiadin kaon, sane wenten arti kalih suksmanipun. Sipta puniki kawedarang antuk barang sane wenten ring jagate, buron miwah pripen kalih polah. Ring asapunapine taler wenten saking bawan jagat alih ring pakahyunan, upami :
 1. Yening wenten bintang kukus kanten ring langite kangin, punika kocap sipta (pertanda) kaon.
 2. Yening wenten buron alasan makadi kidang, manjangan ngranjing ka desa, punika kicap sipta kaon.
 3. Yening paksi culik-culik masuara kala wengi, nenten kasaurin olih i tuhu-tuhu, punika kocap sipta (praciri) kaon.
 4. Yening wenten anak nganten, raris rauh pajati, makta damar kalih pacanangan (pabuan), punika taler sipta, makadi suksmanipun :
  • Damar = galang apadang, saking rahayu nunas galang.
  • Pamor = apuh, ampura, nunas ampura
  • Base   = sedah, serdah, seica, apang sueca
  • Buah   = pala, pikolih, apang mapikolih
  • Temako = seseban, sebseb, teduh, nunas paneduh
  • Gambir = jambe rateng, tembe (benjangan) mangda puput. 


Rabu, November 03, 2010

Kasuksman Matatah

Om Swastiastu,

Ida dane sareng sami, midartayang indik Upacara Matatah wiadin Mapandes, kawiaktian ipun sampun ketah kemargian ring Desa Pakraman olih Krama Hindune ring Bali, nika mahawinan titiang nenten malih ngaturang eedan upacara matatah manut Desa Mawacara. Kemaon sane pisarat aturang titiang wantah Kasukseman utawi pikenoh matatah sane mabuat pisan keangge nuntun utawi nitenin kahuripan puniki risajeroning mitetin pikayun sane boya-boya utawi nenten becik, nuju sane rahayu miwah kasubagyan.

Punika awinan pisarat manah titiang pacang nyobyahang tatuwek upacara matatah puniki sepisan kaangge melajahang angga sumangdene prasida karesepang tur kacihnayang ri sajeroning Budhi Pekerti, boya ja wantah sewates upacara kemaon, nanging nglantur maparisolah sane patut manut kecaping Agama.


Senin, November 01, 2010

4WD - Ugag Ugig

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, 4WD Band, Ugag-Ugig
Author : Dwira Yana
Credit  : http://tablagubali.blogspot.com
Intro    : D5 F5 C5 A5C5 (3X)

D5 F5
Tingalin ja jani
C5 A5 D5
cerik-cerike mengoyod arak jak metuakan
D5 F5 C5
aeng klepusanne di warung-warung
A5 C5
matane barak nasne pengeng

Intro : D5 F5 C5 A5C5