Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Mei 29, 2011

Wiweka Anggen Jalaran Ngruruh Kajagadhitan

Om Swastiastu,

Inggih ida dane sareng sami pamekas ring panureksa sane dahat kusumayang titiang, para pamilet lomba pidarta Basa Bali sawewidangan kota Gianyar, saha para sisya, utawi para yowana sane prasida nyarengin pamargin pacentokan ring tepengan mangkin sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang nglanturang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring IDA SANG HYANG WIDHI WASA, mogi-mogi sangkaning sih pasuecan lan asung kerta waranugrahan ida prasida titiang ngiring ida dane sareng sami gumanti satata ngamanggehang karahayuan, karahajengan, tur titiang prasida taler ngamolihang sidaning don.

Ring tepenganne utawi galah sane becik puniki, ritatkala nyarengin lomba pidarta Basa Bali puniki, lugrayang titiang matur amatra, marupa pidarta sane mamurda “Wiweka Matetimbang Becik Lan Patut Ngruruh Kajagadhitan”.


Selasa, Mei 24, 2011

Pak Pik Puk

Pak, Prak, pak, pak, pak
Punyan cempaka mabunga ngrempiak
Miik ne ngalub warna ne petak
Dadi tolih nanging sing dadi jemak
Yen jemak I Meme ngopak

Pik, prik, pik, pik, pik
Ada pengina ngajak pitik
Gelah ne I Kaki Tekik
Pitik nemnem nu cenik-cenik
Nanging lacur sing dadih idih neng besik

Puk, Pruk, Puk, Puk, Puk
Jani kel luas ngalih blauk
Ngalih blauk sambil ngaba tiuk
Ke carik ne I Kaki Angkuk
Madak pang liu maan ngejuk


Gianyar,
Mei 2011


Jumat, Mei 20, 2011

Nanoe Biroe - Generasi Beduda

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Generasi Beduda
Author : NN
Credit  : http://onestop-lyrics.blogspot.com


Em G A C Em
Mula awak tiange berag
G A C Em
Nanging tiang tusing nganggon drugs
G A C Em
Sampunang nuduh tiang generasi narkoba
G A C D Em
Jelek-jelek titiang enu nawang... aturan!!!


Senin, Mei 16, 2011

Gowes Ke Bukit Campuhan Ubud

Dumun yen ten lali polih tiang posting indik acara Gowes ke Padang Bai. Kenten taler sampun dagingin tiang makudang-kudang foto daweg acara punika. Gowes wantah hobi sane banget senengin titiang. Niki wantah hobi saking tiang kari alit. Sepeda nenten taen lepas ring ragan tiange. Nah, ne mangkin malih tiang posting foto-foto daweg tiang sareng timpal tiange gowes ke Bukit Campuhan Ubud. Bukit niki wantah silih tunggil objek wisata sane magenah ring Kecamatan Ubud, Gianyar. Yen sameton madue arsa jagi mrika, saking Puri Ubud raris ngauhan, sampun kenten cingak Ibah Villas ring dajan jalan, masuk mrika. Bukit Campuhan niki magenah ring belakang Ibah Villas. Dados takenang ring satpam ring Ibah Villas. Inggih niki foto-foto daweg tiang gowes mrika.


Rabu, Mei 11, 2011

Surat Undangan Mebasa Bali

Praya Katur
Ring : Bapak Gubernur
Sane ring provinsiOm Swastyastu,
Singgih Bapak Gubernur sane kusumayang titiang pinaka pamucuk jagat Bali. Swalapatra puniki katur wantah pangubaktin jagat titiang, rikanjekan ngewentenang upacara-upacara mendem pedagingan mangda I Ratu tedung nyaksiang upacara titiang ring desa dinas lan adat.

                  Tanggal : 1 Maret 2010
                  Galah    : 13.00 WITA
                  Genah   : Ring bale Banjar Tiaga

Amunika atur titiang ring I Ratu pinaka tedung jagat, titiang matur suksma tur nunas pangampura ping banget.


        Kelian Dinas                                                                             Kelian Adat
                ttd                                                                                             ttd(I Made Swarjaya, SH)                                                              (Gusti Made Sineb)


Bendesa Adat
ttd(Drs. Dewa Made Oka)

Sabtu, Mei 07, 2011

4WD - Satya Matilar

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD Band, Satya Matilar
Author : Admin
Credit  : http://indowestlyric.blogspot.com
Intro    : Em Em D D    (2 X)


Em
Da buin nyaru ngeling
Em
Disubane nyakitin
D
Hatin beline dini
C
Magedi Luh magedi


*
Em
Sing ngidang buin beli
Em
Nrima I Luh mawali
D
Engsapang ja beli luh
C
Engsapang ja makejangSenin, Mei 02, 2011

Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan

OM SWASTIASTU

Ainggih aratu ida dane bapak taler ibu guru sane wangiang titiang, para sameton titiang ring SMA N 1 Gianyar sane tresna sihin titiang. Angayu bagia pisan manah titiang ngantenang aratu ida dane sinamian mapupul iriki. indike puniki nenten tios wantah Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Parama Wisesa sane sampun ngicen iraga karahajengan miwah karahayuan. Ri sajeroning parikrama dharma wecana puniki, titiang pacang ngambil bantang indik “Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan”

Ratu ida dane sinamian, iraga dados jatma punika wantah sangkaning pasuecan Sang Hyag Widhi. Manusa kaicen Tri Pramana marupa bayu, sabda miwah idep. Tios ring buron sane wantah madue Dwi Pramana marupa bayu miwah sabda lan entik-entikan sane wantah madue Eka Pramana marupa bayu. Idep sane wantah kadruenang olih I manusa puniki sane ngranayang ipun mrasidayang mapikayun. Wenten makakalih kebiasaan mapikayun, inggih punika sane manut ring agama miwah sane tan manut ring agama. Ritatkala iraga numadi ring jagate puniki, iraga kasarengin olih Sang Hyang Rawu, Sang Hyang Ketu miwah Sang Suratma. Rawu artin ipun peteng. Sang Hyang Rawu magenah ring Angga Sarira kiwa makadi tangan kiwa, cokor kiwa, panyingakan kiwa miwah sane tiosan. Sang Hyang Rawu setata ngajahin sane nenten becik, tios ring Sang Hyang Ketu. Ketu artin ipun galang. Ida pastika pacang ngajahin sekancan pakaryan sane becik. Ida nyuryanin pajalan I manusane mangda ngamolihang karahayuan. Punika mawinan Sang Hyang Ketu magenah ring Angga sane tengen, sekadi tangan tengen, cokor tengen, panyingakan tengen, karna tengen miwah sane tiosan. Mangkin sami sampun kaserahang ring paukudan I manusane. Iraga dados milih sane encen pacang kalaksanayang, sane kaon napi sane becik?