Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Oktober 30, 2010

XXX - Nak Bali

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, XXX, Nak Bali
Author : Original [XXX]Bali Facebook
Credit  : http://www.facebook.com/pages/xxx-Bali/61580686597

G
Dadi ngaku uling Bali, yen be nyak ngaku uling Bali
D                               C                G
Dini laku, kumpul-kumpul ngalih timpal

G
Bareng-bareng jak makejang, demen-demen saling kenyemin
D              C                                       G
Sareng sami magending, magending Bali

Am                                        C
Yadiastun tyang magending Bali, Sing buwungan ade ne demen, ade ne sing demen
    G                               D
Nah depang ja keto de... nah sing kenken de... Nyen nawang ye mula sing ngerti
Am                                 C
Sing ade luwungan magending Bali, Pang bisa, pang nawang ngajiang Bali
G                                 D
Nyen ne ngorang de... nyen ne ngelah de... Yen sing iraga padidi ne ngelahang...


Selasa, Oktober 26, 2010

Peparikan (Pantun)

Peparikan pateh sakadi Wewangsalan, kewanten binanipun weangsalan punika wantah kalih palet (carik), yening peparikan kawangun antuk petang palet dados apada (satu bait), taler mawirama miwah mapurwakanti. Peparikan puniki pateh sakadi "madah" ring kasusastran Indonesia. Yening sihang ipun minab sakadi "Pantun", antuk "ri", punika sering masilur dados "ntun", sakadi; sari, dados = santun. Peparikan, kruna lingganipun "parik", artinipun; awi (karang), polih pangiring "an" dados parikan, kadwipurwayang dados: peparikan, artinipun: awi-awian utwai reragragan.

Peparikan puniki taler sakadi sasimbing indik kahanan kalih polah janma, kawangun antuk lengkara petang carik dados apada (satu bait). Lengkarane sane riinan kalih carik dados "sampiran", lengkarane pungkuran sane kalih carik dados arti sejatine, saha mawirama purwakanti, (a-b, a-b). Purwakanti punika wenten tatiga, luiripun: Purwakanti sastra, Purwakanti basa, Purwakanti suara, sakadi:


Jumat, Oktober 22, 2010

Sasemon

Sasemon punika taler sakadi Sasimbing, sakewanten lebih alus lengut tur nudut kayun. Sasemon puniki wenten sane mawangun tembang, utawi gancaran, sakadi ring sor puniki :
        Taruna : "Beh apa kaden melah bunga nagasarine ento, yan tiang
                       maan ngubuhin bungane ento, ap kaden liang atine".
        Taruni : "Apa perlune ngubuhin kayu buka kene, ane tanpaguna, tulen
                      bena lakar tuyuh nyampatang luu sai-sai".

Wenten sasemon negngge Sekar macapat (Sekar alit) luir ipun :


Senin, Oktober 18, 2010

Lolot - Swalapatresna

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Swalapatresna
Author : Tisen
Credit to : http://sengguan.blogspot.com
Intro    :  F#m Cm D A E (2x)
              F#m    F#m-G-A (2x)


A                               F#m
Serasa bagia manah titiang
D               A             E
Rikala nguace surat beline
A                                             F#m
Nyambatang tresna kapening titiang
D                                A
Serasa mangulayang kenehe
 
A                                 F#m
Uli pidan titiang nyantosang
D                                 A
Ragan beline nekedang tresna
A                                     F#m
Wireh titiang masih ngraseyang
D                                   A     A-G#m-F#m
Kajatuh tresna kapening beli


Kamis, Oktober 14, 2010

Dewi Amba Masumpah

Olih : Nyoman Manda

Ri kala Sang Bhisma malinggih ring paséban manggihin arin idané sedeng macengkrama saring rabinné kakalih, sagét nadak sara rauh Déwi Amba magésoan macincingan nangis masesambatan.

“Bli Agung...,” sahasa malinggih ring samping Sang Bhisma.

“Punapi Déwi dados rauh malih lan nadak sara pisan kadén sampun aturang titiang mangda Déwi ngrereh Sang Salwa sané sampun dados rabin Déwi,” kénten polos Sang Bhisma matakén.

“Titiang sampun rauh mrika lan titiang tan katampi krana Bli Agung sampun ngamét titiang mawit sakéng ngadu kasaktian lan mangkin tan prasida titiang matulak kija krana titiang tuah Bli Agung patutné ngambil sikian titiang,” Déwi Amba mamilas matur.


Sabtu, Oktober 09, 2010

Sasimbing (sindiran)

Sasimbing puniki kruna (ucapan) papiringan sane pedes suksmanipun, makardi sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiban sasimbing punika. Sasimbing puniki sering kaucapang ring ajeng sang kasimbingin, ngangge kruna paimbangan sane sada silib artinipun, indik kalh polah janma, barang kalih buron. Ri asapunine sasimbing puniki ngangge kruna nungkalik, upami : belog kaucapang ririh, lekig utawi kiul kaucapang anteng. Wenten makudang-kudang sasimbing sane mawangun gancaran miwah tembang upami : "Kadang tan tinolihin", tegesipun : Anake sane ngutamayang dewek ipune kewanten, nenten nglinguang nyama braya.


Senin, Oktober 04, 2010

KIS - Secret Lover

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, KIS, Secret Lover
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

G                   C
Beli sayang kamu
Em               G
Beli rindu kamu

Intro : G C Em D (2x)

G                                              C
Tresna tumbuh sing ngorang-ngorang
    Em                                   D
Rasa idup tusing harus sambatang
G                                C
Galah mejalan tusing ada ne ngelahang
Em                       D
Tresnan beli sekuat batu karangJumat, Oktober 01, 2010

Pamargin Piodalan Saraswati

"Om Suastiastu"

Inggih para pamedek sane banget baktinin titiang, manawi ida dane sampun uning napi mawinan i rage sareng sami nyakupang tangan ring rahina sane mangkin. I raga dados umat magama Hindu patut mangabakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa masrana antuk aturan saha nyakupang tangan kadasarin antuk manah sici nirmala ri kala nyanggra piodalan Ida, minakadi piodalan Sang Hyang Saraswati, sane nyihnayang tedunnya Sang Hyang Aji, lambang kaweruhan.

Yening inargamayang titiang Sang Hyang Widhi pateh ring Betara Surya sane maduwe sinar, sinar punika sane marupa lambang Sang Hyang Saraswati nyinarin jagate makasami, mangdenne prasida ngamolihang kalanduhan miwah karahayon. Sapunika taler kaweruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdene uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga patut sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Saraswati, saantukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhane sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.