Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Desember 30, 2009

Pupulan Puisi Bali

Santukan tiang ten polih ide anggen bahan postingan ring artikel sane anyar, ne mangkin tiang wantah ngamosting makudang-kudang conto puisi mabasa bali. Conto-contopuisi mabasa bali puniki tiang polih ring akeh sumber, makadi buku-buku pupulan puisi bali, surat-surat kabar utawi koran-koran, miwah saking internet. Inggih pang ten nglantur tiang ngomong, niki conto-conto puisi mabasa bali.


Senin, Desember 28, 2009

Matemu Ring Rumah Sakit

Suaran ombake ring pasisi ngulangunin manah, sakdi suara sane kaembot saking weteng segarane, kadulurin antuk kuusan anginring muncuk taru cemarane. Minab satua puniki nenten jangkep, yening tan raun Men Laksmi, pamargine sada gageson tur kebarat-kebirit ring bibih segarane, clingak-clinguk raris ipun kauk-kauk.
"Beliii...!Beli Wayaaaannn!Bali Pan Laksmiiiii...".
Pan Laksmi kantun irika ring pesisi ngrereh ulam. Miragi kurenanipun kauk-kauk raris pales pancinge katancebang ring biase, encol pamarginipune, batuneageng0ageng kadrumpuk nanging aget ipun selamat.
"Kenapa Luh? Dingeh Beli, Luh kauk-kauk uli ditu di bucun langite kauh, ngawe be rengas dogen. Ne tingalin liu masi Beli maan be. Ne madan... be nerner...".
"Cabul dogen raose. Tusing ngelah kimud ka kenesubak mabok dadua".
"Saja luh. Ne madan be nerner. Tidong nerner ane ka keto. Man ada apa luh? Dadi buka kaliwat genting".
"Ketut mising," masaur gregetan Men Laksmi.
"Loloh baang! Loloh don sotong ngempedang mising".

Jagate sampun sandikala. Sang Hyang Surya sampun ring pakoleman. Raris sang kalih budal ka pondokipune. Kapanggih pianakipun sampun lemet, pelung irut, sakadi tan pagetih, nanging kantun angkih-angkih. Wantah yakti Pan Laksmi anak lanang polos pepojolan, sakadi tan mekeneh malih ngraos.
"Melahang jumah! Beli lakar ngalih balian."
"Paling melah ke rumah sakit apang maan pamriksan dokter."


Jumat, Desember 25, 2009

Satua Bali : Lutung Teken Kambing

Critayang I Lutung malali-lali di sisin alase tepukina I kambing sedek medem beten kayune ngrembun. I Lutung munyine manis nyapatin, "yeh sedeng melaha I Kambing dini. Jalan mesekaa ngae abian kacang lindung. Manian apa ada pupunin !" I Kambing nyautin dabdab, "kenken baan nabdabang apang nyak manut paedumane ? Mani puan apang eda ngranayang rebat matimpal".


Rabu, Desember 23, 2009

Taman Wredhi Budaya

Ardha Candra Taman Wredhi Budaya.jpg

Wredhi Budaya puniki magenah ring panepi kangin Kota Denpasar, sawatara duang kilo meter dohne saking alun-alun Puputan Badung. Linggah genah punika 50.000 meter nyraken tur madaging makudang-kudang wangunan, wenten sane mageng miwah wenten sane alit, manut soang-soang kawigunaipun. Sakancan wwangunan irika ngangge arsitektur Bali, macampur arsitektur modern.


Minggu, Desember 20, 2009

Pupulan Wewangsalan Bagian 2

Nyambung ring postingan tiang sane dumun, ring artikel Wewangsalan lan Pupulan Wewangsalan 1, ne mangkin malih tiang ngicenin akidik conto-conto wewangsalan sane siosan. Inggih lanturang ngawacen...


Kamis, Desember 17, 2009

Satua Bawak : Boya Sirna Urip

Sore-sore tiang iseng "blogwalking" (istilah ring para blogger indik jalan-jalan ring dunia maya utawi internet utamane masuk ring blog-blog anak siosan) ngrereh conto-conto satua bawak. Sampun a minggu lebih tiang ten polih conto satua bawak sane jagi posting tiang ring blog puniki. Sampun makelo tiang "blogwalking" rauh tiang ring blogne bli Agus. Driki tiang polih conto satua bawak. Raris niki sane copy tiang.


Senin, Desember 14, 2009

Museum Bali

Museum Bali.jpg


Jumat, Desember 11, 2009

Jaji Ping AIDS

Ring sor puniki wantah conto puisi mabasa Bali. Dumun tiang sampun polih ngicenin conto puisi mabasa Bali. Yen ten iwang ring artikel Mati Nguda. Ne mangkin tiang malih ngicenin conto puisi mabasa Bali.


Selasa, Desember 08, 2009

Besi Nok!

Dibi puan sanjane rauh tiang saking makarya, iseng tiang nyongkok di angkul-angkule. Ngajak timpal-timpal ngorta makangin-makauh. Sambilang ngorta wenten masih sane makta sangane. Numbas ring warung. Nika sampun dum-dum tiang ngajak timpal-timpal. Tumben tiang ngidang ngumpul-ngumpul malih ajak kampung-kampung tiange. Biasane keweh pesan pang ngidang ngumpul-ngumpul kadi ibi nika. Maklum, samian sampun maduwe "kesibukan" soang-soang. Ten nyak cara dugas kari masuk. Akeh maduwe galah anggen ngumpul lan ngorta kangin-kauh.

Ne mangkin samian sampun sibuk. Wenten sane ngelanjuti masekolah, wenten sampun makarya. Doh-doh genah makaryane. Wenten ring Nusa Dua, wenten ring Kuta, wenten ring Legian, wenten taler ring kota Denpasar. Nika mawinan kapah-kapah ngidang ngumpul.


Minggu, Desember 06, 2009

Satua Bali : I Belog

Ada katuturan satua anak belog. Baan belogne ia adanina I Belog. Sedek dina ia tondena meli bebek ka peken teken memene. Ditu lantas ia nyemakin memene pis. Lantas memene buin ngomong, kema jani cai engal-enggal ka peken, terus meli be dadua di tongos dagang bebeke.Sabtu, Desember 05, 2009

Satua Bawak : Arok

I Arok mula duweg. Duweg nyopét. Duweg mamaling. Duweg mamégal. Kanti duweg mamantra. Sakancan Betara tawanga. Betara Bukit Kangin. Betara Bukit Kauh. Betara Bukit Kaja Kauh. Yén ia suba teka, makejang jejeh. Krana pipis di kantongé bisa makisid.

Ipidan I Arok taén ketara nyopét di gocékan. Awakné daldala tekén paturu bebotohé. Kanti kenyel liman bebotohé naldal. Tusing bingklak nang abedik. Ada ngorahang I Arok maan pica besi kuning. Besi ané ngranayang teguh.

Uli sesukat kéto, I Arok sayan-sayan pesan bikasné. Marasa tekén awak teguh. Uat kawat mabalung besi. Timpal-timpalné nang abesik sing ada bani. Yén suba ia matagihan, sing ada bani tulak.


Rabu, Desember 02, 2009

Pupulan Sloka Bagian 1

Dumun tiang sampun mosting artikel indik napi nika sloka. Minab yen wenten sameton sane durung polih ngawacen indik sloka punika, niki dados malaih ngawacen ring artikel Sloka (Bidal). Nah ne mangkin tiang jagi ngicenin akidik makudang-kudang conto sloka sane lianan. Inggih langsung manten ring conto-contone...