Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Juni 07, 2009

Satua Bawak : Ulian Lacur

Peteng dedet puniki pinaka saksi sebet kenehé tan kadi-kadi. Ulian nasibé jelék tampi tiang dadi manusa ané tumbuh di guminé tiwas nékték. Yén umpamiang rasané uyah lengis nu makékéh mancan ngidang ngurabang anggo darang nasi. Sané mangkin Hyang Widi né micain pica sané ten ngidang rasané tiang manampi. Yén dadi seselang, pang sesai makita mamisuh, maseselan. Tuah ja mula niki sampun jalan idupé sané dados peduman.

Lacuré majumu ring petengé nika Saniscara Kliwon Wuku Kuningan, tiang sampun usan nyarengin pasangkepan ring balé banjaré ba delod. Dinané nika banjaré nyangkepang unduk pangabénan sané pacang kalaksanayang malih duang sasih. Usan sangkep, tiang marasa basangé seduk sajan, neked jumah tiang ka paon. Di paon dapetang kurenané sedeng ngoréng gerang.

“Kondén ada ajengan nasi Yan?” tiang matakon saha ngampakang grobag tongos ajengan nasiné.

“To sambel serané tuni nu bin bedik. Kanggoang?” saut ragané sambilanga ngadukang sané gorénga.

“Men ten ngantiang gerang?” malih ragané matakon kén tiang.

“Ba imang lebeng Yan? Bé seduk sajan basangé,” saut tiang sambilang nyekenang ningalin ka pangoréngané.

Tiang nyokot gerang punika acekot. Sedeng tiang seleg ngajeng, dingeh tiang wénten suaran anak majalan éncol pisan di delod umahé. Pajalané ngancan becat ngalih natahé.

“Putu… Putu… Wayan… Yan…,” kénten anaké nika kauk-kauk di subané neked di aep umahé.

“Yéh Mémé, kénkén sampun peteng kauk-kauk?” tiang matakon éran nepukin abahné mémé buka kéto.

“Yan Bapan cainé nyakitang basang uling tunian kanti malisah.” Saut ragané kanti angkih-angkih ulian malaib wawu.

“Men apa ladné maan ajenga ajak Bapa?” tiang malih matakon jejeh.

“Sing ja maan ngajeng apa, tuah nasi séla ajak jukut jepang dogén.” Saut ragané malih.

“Nah, nah ajak ka bidan jani dajané.” Kéto munyin tiangé saha malaib ka umah ba delod.

Neked delod dapetang bapan tiang sampun lemet tan sida naanang sakit.

“Ngidang Bapa majalan?” tiang matakon.

“Aduh…, bapa sing ngidang makrisikan Tu,” saut ragané adéng.

“Yén kéto, mai Pa tiang ngandong. Ajaka ka bidan.” Tiang nyemak bapan tiangé laut ajak ka bidan. Petengé dedet ngaénang tiang ten ngidang énggal majalan. Suba uling tuni listriké mati. Anaké samian sampun madamar sentir. Mémén tiangé nutugin uling duri ngaba brokbok.

“Tu, cai ngelah pipis? Mémé nak sing ngelah pipis nang akéténg.” Kénten raos mémén tiangé di subané paek ngajak puskesmasé.

“Mémé da ngitungang kéto malu, né penting jani bapa maan ubad. Kanggoang malu jani ngidih tulungan ajak Bu Yani pang banga nganggeh,” punika tiang nyautin.

Di subané di aep puskesmas tiang ngetok pintu.

“Bu… Bu Yani,” tiang kauk-kauk sambilang ngetok jelané.

“Enggih sira drika?” saut ragané sambilanga ngampakang jelan.

“Yéh Bli Putu, éngkén nika bapaké?” ragané matakon nyingakin tiang ngandong bapan tiangé.

“Kénten Bu, bapan tiang nyakitang basang kanti nglinterin uli tunian,” tiang masaut.

“Oh…, mriki bakta ka kamar préksa dumun!” ragané nandanin tiang ngalih ruang préksa.

“Ampun uli jam kuda ragana sakit?” ragané matakon sambilanga ngukur ténsi.

“Kocap ampun uli jam tengah sia wawu Bu.” Tiang nyautin.

“Ané encén sanget sakitang Pak?” ragané matakon nyekenang kén bapan tiangé.

“Niki Bu,” bapan tiangé nujuang sakitné.

“Enggih, mangkin cobak Bapak penekang batisé nganti di duur sirahé!” bu bidan nundén bapa sambilanga ningting batisné bapa.

“Aduh… aduh…, Bu tiang tan ngidang naanang,” bapan tiang nuuh sambilanga ngeling.

“Pak Putu, niki bapak kena pinyungkan usus buntu, arus aba ka rumah sakit. Mangkin! Mrika ngrereh montor dumun tiang prasida nyarengin. Yén ten kénten tiang jejeh nyanan bapa nyangetang laut tan katulung.” Raos bidan seken pesan.

Runtag bayun tiangé ningehang raosé ento. Tiang inguh uli dija tiang kar ngamolihang jinah. Yén sampiné adep, ngelah tuah abesik ban ngadas ento kar anggo mayah turunan. Budi nyilih, dija lakun. Nanging jani suba sing ada jalan lén yan sing sampiné adep. Baat asané batisé matindakan nanging ulian kapepet neked masi tiang di umag Pak Gedé ané ngelah montor.

“Pak Gedé… Pak Gedé…,” tiang kauk-kauk uli natahné.

“Nyén…?” ragané masaut uli tengah sambilanga ngampakang jelan.

“Éngkén Tu adi ba peteng nogdog jelan?” kénten ragané matakon. Sebengné suba ngarwanang gedeg kén tiang.

“Lédangang Pak Gedé, tiang ba peteng mriki, tiang jagi ngidih tulungan mangkin sareng Pak Gedé. Bapan tiangé sakit sangét mangkin arus ka rumah sakit. Pak Gedé kayun nganter ka rumah sakit?” kénten tiang ngesor ngidih tulungan.

“Ngelah pipis cai kar anggon mayah?” saut ragané malih.

“Pak, mangkin tiang déréng ngelah jinah, nanging benjang tiang kar ngadep sampi. Kanggoang benjang wawu bayah tiang.” Tiang masaut seken.

“Nah, ba ya kéto. Men jani dija bapan cainé?” ragané matakon sambilanga nguasang jemak sereg montoré.

“Bapan tiangé di puskesmas Pak,” tiang nyautin.

Pak Gedé mesuang montor kijangné uli garasiné. Di subané tiang menék montoré maserét ka puskesmas. Neked di aep puskesmasé lantas marérén.

“Bu… Bu… montoré suba teka.” Tiang ngaukin ibu bidan uli natah puskesmasé.

Ibu bidan ngajak bapan tiangé pesu tur menék montor tur ngorahin tiang negak di duri ngisangin bapan tiangé.

Montoré majalan becat, sawatara jam solas neked di rumah sakit umum. Ibu bidan langsung tuun ngalih tongos informasiné. Uli montoré cingak tiang sampun teka perawaté makta tandu sané maroda.

“Turunkan Pak, pelan-pelan baringkan di sini,” kénten raos ragané sasampuné neked di samping montoré.

Tiang nuunang bapa, lantas sareng macelep ka kamar rawat kelas III ékonomi. Di sampingé suba ada pasién lén. Sawatara wénten tengah jam tiang ngantosang, wénten dokter sané mréksa bapa.

“Bapak saking napi?” dokter matakon.

“Tiang saking Banjar Batu, Pak,” tiang nyautin

“Men niki ané sakit sirané, sira wastané?”

“Niki bapan tiang, wastané Wayan Srija. Tiang sané nanggungjawabang, Putu Sida,” saut tiang.

“Kénkén Bapan tiangé niki, Pak?” tiang matakon nyekenang.

“Puniki Pak, bapaké kena pinyungkan usus buntu sané ampun parah, arus dioperasi secepatné niki. Mangkin unduk biaya sané arus sediang Bapak petang juta, nika sampun polih potongan sawiréh Bapak nganggo kartu miskin.” Punika raos dokteré nyelasang.

Rasa runtag bayuné buin teka. Asanenga telah peluh matahé pesu tiis. Ri kala bingung, tiang inget ajak sampiné. Yén adep paling liu maan piakan duang juta. Men dija aliang kakuangané? Itunganné tuah pragat di otaké ten polih pabeneh.

“Usahakan ampun dumun Pak, yén benjang ampun polih langsung hubungin petugas administrasiné, pasti langsung operasiné.” Kentel raosné malih sambilanga nguasang.

“Pak…, Pak ten dados prasi dumun, nanging biayané tiang mutang? Tulungin ja tiang Pak, bapan tiangé ampun ten ngidang naanang.” Tiang ngenduk ngidih tulung.

“Kanggéang dumun Pak, taler ampura banget yén ten wénten jinah ten dados.” Saut dokteré laut magedi.

Semengan pesan tiang ampun numpang bis mulih ka désa. Sadurungé mulih tiang mabesen kén mémé mangda becik-becik nongosin bapa dini.

Neked di désa, tiang ka LPD nyelang jinah nganggo wala surat tanah. Tiang polih jinah limang juta. Mulih uli LPD, tiang malih ka rumah sakit makta jinah ka pegawai administrasi. Nanging sadurungé mrika tiang nengokin bapa ka kamar. Ring kamar dapetang tiang mémé suba bengong. Angkian tiangé sarasa nyat nyingakin bapan tiang suba makudung kekeh sing maangkian.

“Bapa…!!!”


Olih : Nengah Rusmadi

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!