Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, September 17, 2010

Bererong

“Ada anak ngubuh brerong di desan iragane Pak Nengah!”
“Brerong?”
“Beneh!”
“Yan, gumi maju cara jani jeg enu mase Wayan Sadia ngugu tutur buka keto. Saja duang bulan suba mejalan, liu krama desane ane kelangan. Kewala yan brerong,..?”

“Beh! Pak Nengah diapin dadi kepala desa kewala mirib tusing taen ningeh orta krama desane di pengangguran sabilang wai” saut Pan Suci ngenggalang
“Beneh to, Bli, suba ada krama desane ane nepukin”

I Ketut Redana ane mara nganten duang bulan milu ngimbuhin sambilanga menain tegakne.

“Ah, tiang sing ngugu”
“Pidan tiang patuh cara Pak Nengah, kewala disubane liu krama desane pakrimik sakabedik jejeh mase keneh tiange. Tiang saja sing ngelah apa jumah, kewala anak breronge ento kone sing ja ngalih pipis dogen. Apa ja tepukina asal dadi manggo jeg plaibanga”
“Nyen to nepukin Yan?”
“I Kadek Merta, breronge ento kone macelep ke lemarine tur maid pipisne. Enu sweca widhine dugas ento ia konden seken-seken pules. Ngenggalang ia bangun dot ngejuk breronge, kewala adane dogen suba brerong, anak ngenah ilang”
“Tusing bakat baana ngejuk?”
“Tusing”
“Ada mase orta ne lenan, Bli” Ketut Redana buin nyelag
“Kenken to Tut?”
“Ne mara ibi kejadiane, Luh Kerti kurenane Bli Kadek Merta ane nepukin. Mas-masane telah mebrarakan di batarane. Cara ne malunan, sakebesik kalungne keser-keser cara ada ane maid. Ditu ia jerit-jerit ngidih tulung, mirib jejeh breronge, mas-masane ento buung palinge”
“Ilang breronge?”
“Nggih”

Pak Nengah bengong, ngeneh-ngenahang satua ane mara dingehanga. Patitakon ia di kenehne padidi. Boya ke gumine jani galang cara lemah, tur krama desane suba pada nawang sekolahan, suba pada ngelah tivi ane sesai-sai nuturang makudang-kudang informasi unduk kemajuan teknologi, to ngudiang dadi enu ngugu ane kesambat klenik buka keto? Kewala yan seken-seken ada kramane ane nepukin sinah mebading suba papineh anake ane ngubuh breronge totonan. Ngalih kasugihan ulian jalan ane sing beneh, ulian memaling-maling gelah anak lenan.

Dini suba paling kenehne dadi kepala desa. Ne abesik yan ia sing rungu sinah pakrimik kramane ngorahang ya kepala desa ane gegaene nampi gajih dogen. Diapin sujatine gajih ane terimane sing mesanding yan sahiang teken katuyuhane. Ne buin besik, yan tuutina munyin kramane kenken kaden padadiane buin pidan. Mirib uug desane.

Dadi kepala desa mula aluh-aluh keweh. Aluhne yan kija-kija liu ada nyapatin, liu ane nakonin. Kewehne, abedik pelih melaksana sinah dadi orta dini ditu. Ne jelekan bisa-bisa kasepekang desa. To! To suba ane paling jejehanga. Sing ada ane ngaenang sakit kenehe ngelebihin kasepekang desa. Kalain nyama. Rasa idupe suba sing meaji, matine ngenah galang tur ngidayang ngetisin keneh.

***

Sabilang peteng ia bengong di ampik umahne. Kurenane Luh Darni teka ngaba kopi matimpal sela melab-lab. Adeng-adeng Luh Darni ngenjuang kopine, disubane keto negak disamping kurenane ane suba dasa tiban ajaka ngerasanin tis panes gumine.

“Ada apa Bli?”
“Sing ada apa, Luh”
“Bli nu cara pidan. Demen mengkeb-mengkeban, kewala setata ngenah”
“Mirib dueg I Luhe kaliwat, ngidayang nebag keneh anak lenan”
“Tiang dot nawang Bli. Apa unduk ortane di pengangguran?”
“Beneh. Pengeng pelengan Bline ngenehang”
“Apa ane sanget dotanga teken kramane”
“Demo!”
“Demo?”
I Nengah meanggutan
“Nyen kademo?”
“Gede Sujaya, pinakne Guru Made Taman ane dadi makelar montor”
“Apa bli setuju?”
“Tusing”
“Tiang tumben ningeh unduk buka kene. Desan iragane kemalingan kewala Gede Sujaya ane kademo”
“Kramane nyambat Gede Sujaya ngubuh brerong. Kasugihane ane maliah sing ada len ulian mamaling”

Luh Darni ngusap tangkah kurenane. Tur mamunyi alus,“Bli, tiang cager teken dewek Bline. Tiang andel yan Bli nyidayang milihin ken tutur beneh ken ane pelih. Gede Sujaya anak mula jemet megae. Kewala yan ada ane nyambatang ia ngelah tuyul, abedik tiang tusing ngugu”

Ditu bengong ia ningeh munyin kurenane. Kenehne buin maplengek: apa dewekne saja-saja nyidayang ngalih jalan ane beneh anggon nepasin papineh krama desane ane suba kadung mamedih?

***

Buin mani semeng makesiab ia ningeh munyin kulkul mabiayutan. Tepukina sambrag krama desane melaib nuju umahne Gede Sujaya. Ada ngaba klewang, ada ngaba arit, pengutik, batu, kayu glontongan lan ane lenan. Ngenggalang batisne nguber tur gelar gelur apang kramane tusing melaksana ngawag-ngawag.

Kewala pocol, kanti serak kolongane abesik sing ada kramane ngrunguang. Brangasan krama desane nyabat umahne Gede Sujaya aji batu. Luh, muani, cerik, tua, makejang inceg sing inget ane ngelah umahe mase enu nyama padidi.

itu sakit kupingne ningehang munyin Gede Sujaya sakaluarga ngidih tulung, yeh matane mresbes. Ditu nyajaang pedih krama desane, ada nagih ngenjut, ada nagih maid Gede Sujaya, ada nagih ngentungang ke pasih.

Ia tusing nyidayang mamunyi apa-apa. Angkihane karasa pegat. Apabuin polisi ane teka duang montor mase bengong. Jejeh yan krama desane sumingkin pedih, tur dewekne milu kaplagandang.
“Ampuraang Luh, pocol I Luh Cager teken Bli. Bli belog, Bli sing pantes dadi kepala desa” keto ia ngeling dikenehne.

***

Sawetara satus meter uli tongose uyut ento. Ada anak luh muani kenyam-kenyem ajaka dadua. Ne luh mungkah jelanan, nengok ka rurunge ane suwung. Ne muani ngrenggeng, paliatne ngulah tuun cara ngorta ngajak anak endep sasajan.

“E, kenken Luh, suba teka krama desane”
“Konden Bli, mirib enu ngusak umahne Gede Sujaya. Pih! Mabiayutan munyinne Bli”
“Ah, kaden ento ane kenehang uli pidan”
“Beneh Bli. Men kenken I Putu, suba baang ngamah”
“Suba, getih siape suba baang Bli I Tunian. Ne jani ia lakar tunden Bli luas buin. Ngalih hasil ane gedenan”

Suud mamunyi keto anak luh muani ento saling kenyemin. Sing ada len tuah Kadek Merta lan Luh Kerti!

Kaambil saking :
* http://komangbaliversion.blogspot.com/

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!