Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Mei 02, 2011

Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan

OM SWASTIASTU

Ainggih aratu ida dane bapak taler ibu guru sane wangiang titiang, para sameton titiang ring SMA N 1 Gianyar sane tresna sihin titiang. Angayu bagia pisan manah titiang ngantenang aratu ida dane sinamian mapupul iriki. indike puniki nenten tios wantah Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Parama Wisesa sane sampun ngicen iraga karahajengan miwah karahayuan. Ri sajeroning parikrama dharma wecana puniki, titiang pacang ngambil bantang indik “Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan”

Ratu ida dane sinamian, iraga dados jatma punika wantah sangkaning pasuecan Sang Hyag Widhi. Manusa kaicen Tri Pramana marupa bayu, sabda miwah idep. Tios ring buron sane wantah madue Dwi Pramana marupa bayu miwah sabda lan entik-entikan sane wantah madue Eka Pramana marupa bayu. Idep sane wantah kadruenang olih I manusa puniki sane ngranayang ipun mrasidayang mapikayun. Wenten makakalih kebiasaan mapikayun, inggih punika sane manut ring agama miwah sane tan manut ring agama. Ritatkala iraga numadi ring jagate puniki, iraga kasarengin olih Sang Hyang Rawu, Sang Hyang Ketu miwah Sang Suratma. Rawu artin ipun peteng. Sang Hyang Rawu magenah ring Angga Sarira kiwa makadi tangan kiwa, cokor kiwa, panyingakan kiwa miwah sane tiosan. Sang Hyang Rawu setata ngajahin sane nenten becik, tios ring Sang Hyang Ketu. Ketu artin ipun galang. Ida pastika pacang ngajahin sekancan pakaryan sane becik. Ida nyuryanin pajalan I manusane mangda ngamolihang karahayuan. Punika mawinan Sang Hyang Ketu magenah ring Angga sane tengen, sekadi tangan tengen, cokor tengen, panyingakan tengen, karna tengen miwah sane tiosan. Mangkin sami sampun kaserahang ring paukudan I manusane. Iraga dados milih sane encen pacang kalaksanayang, sane kaon napi sane becik?

Sang Hyang Suratma sampun satya nyurat napi sane kalaksanayang sakantune I manusa maurip. sasuratane punika kaserahang ring Sang Hyang Yamadipati rikala ida dane seda. Punika sane pacang nyantenang phala napi sane kaicen manut saking karma sane kalaksanayang. Iraga sering nenten eling indik napi sane kalaksanayang. Punika mawinan iraga patut waspada. Becik-becikang mapineh sadurung malaksana, riantukan karma phala punika wantah prasida katiba ring sang sane malaksana, boya ja rerama utawi sawitra. Mawali malih ring artin iraga dados manusa. Manusa inggih punika jatma sane maurip sane kaucap Makhluk Idup tiga dimensi, marupa makhluk individu, makhluk sosial, miwah makhluk religius. Rikala seda sane kabakta wantah arti sane kapertama. Inggih punika makhluk individu. Yadiastun ida dane madue jinah mayuta-yuta, madue papayasan, madue kurenan sane jegeg utawi bagus nanging punika samian nenten abadi wantah titipan. Nenten dados bakta ka suarga utawi neraka. Sane kabakta wantah karma phala. Yening karman iraga becik iraga pacang nemu suarga loka, sakewanten yening ida dane setata malaksana sane kaon ritatkala idup, sinah pacang kaclempungang ring Kawah Candra Gohmukane ring neraka.

Ida dane sinamian ngiring pineh-pinehang, iraga sampun kaicen kaluihan marupa idep. Idepe punika anggen milah-milah sane encen sane becik, encen sane kaon. Encen sane patut kalaksanayang, encen sane nenten patut. Eling-elingang, baos Sang Hyang Ketu pirengang, baos Sang Hyang Rawu sampunang margiange. Nah, mangkin sapunapi antuk mangda prasida ngalaksanayang baos Sang Hyang Ketu, miwah ngimpasin sekancan baos Sang Hyang Rawu. Mangkin sampun pangeret indria puniki mapikenoh pisan, ngawit saking padewekan iraga soang-soang makadi pangeret indria ring pikayunan, bebaosan, miwah parilaksana, nenten elah ida dane sinamian. Sakewanten yening iraga ngutsahayang, pastika mrasidayang, silih sinunggil saking katigang pangeret indria puniki. Sane paling meweh, inggih punika ngeretin pikayun. Saantukan pikayun punika wit sekancan bebaosan lan parilaksana. Yening pikayun sampun prasida kapitetin, elah pacang ngeretin bebaosan miwah parilaksana. ring cakepan Sarasamuscaya wenten sloka sane nyihnayang sampunang bas kaliwat sebet, yadiastun ring kauripan puniki iraga lintang kakirangan arta brana. Numadi dados manusa punika patut kasuksmayang duaning lintang kobet pisan mangda prasida numadi dados manusa, yadiastun dados manusa kalintang nista. Kenten taler ida dane sinamian, iraga nenten dados bas kaliwat lega yening ajumanga, becikne dados manusa sane biasa-biasa kemanten.

Driki sampun pikenoh saking pangeret indria. Ida dane sane prasida ngenahang dewek pastika nyidayang maparilaksana sane biasa-biasa kemanten. Eling-elingang malih napi sane kapolihang nenten lempas saking pasuecan Sang Hyang Widhi. Iraga patut matur suksma utawi ngaturang sembah pangubakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa. Ida dane sinamian, manut ring Hukum Rta sane dagingnyane : “iraga dados makarya utawi ngardinin sane kabaos Utpetti, sakewanten iraga taler patut miara sane kabaos stiti, saantukan yening nenten sekadi asapunika, napi sane kakaryanin pacang gelis pralina”

Tiang ngambil preti wimba, upamine Ida dane para sisya ring SMAN 1 Gianyar polih Juara 1 ring pacentokan masatua bali sajebag Kabupaten Gianyar, rumasa ring dewek becik utawi wikan, ida dane nenten malih malajah. Yadiastun pacang wenten pacentokan sane pateh sajebag jagat Bali. Ida dane kajudi dados wakil Kabupaten Gianyar. Ring pacentokan punika pastika wenten wakil-wakil saking kabupaten sane tiosan. Punika mawinan, yening nenten malih malajah pacang kakaonang olih pamilet sane tiosan. Gelar juara 1 punika pacang ical. Ical sampun sami sane kawangun saking nguni. Nika unteng saking Hukum Rta.

Wimba sane tiosan: truna-trunine mangkin sampun makeh sane nyoleh-nyoleh. Sekadi ngangge narkoba, majaguran, trek-trekan miwah sane tiosan. Yening wenten anak ngajakin malaksana sane boya-boya utawi nenten patut, iraga patut bisa milah-milah sane becik miwah sane kaon. Eling-elingang swadarmaning dados sisya, eling-elingang aji biang ring jero, eling-elingang galahe benjang pungkur kantun panjang. Sampunang ngantos nyesel kabenjang pungkuran, duaning ngeret indria punika yening wantah dados patut iraga ngamargiang sareng sami sane encen mawasta becik, sane encen mawasta kaon. Resepang baos Sang Hyang Ketu, Engsapang baos Sang Hyang Rawu. Sekadi sane kasurat ring cakepan sarasamuscaya, wenten sloka sane dagingnyane asapuniki apan iking dadi wwang, uttama juga ya, nimittaning mangkana wenang ya tumulung awaknya sangkeng sangsara, makasadhanang subhakarma, hinganging kottamaning dadi wwang ika. Untengnyane indik kaluihan numadi dados jatma inggih punika prasida nulungin padewekannya saking kasengsaran majalaran antuk maparilaksana sane becik. Ida dane sinamian iraga patut eling indik kaluihan puniki, sane prasida nulungin padewekan iragane wantah iraga kemanten, boya ja jatma sane tiosan. Punika mawinan becik pisan yening iraga prasida setata maparilaksana sane manut ring agama. Eling – elingang ida dane sinamian, napi sane dados tetujon numadi ring gumine. Tan tios wantah mawali ring sangkaning numadi. Nemu Moksartham Jagaditha Ya Ca Iti Dharma.

Inggih wantah asapunika sane prasida katur antuk titiang. Dumogi wenten pikenohne. Tan lali titiang nunas geng rena sinampura, manawita wenten atur piatur titiang sane nenten manut ring arsa. Kaping untat, puputin titiang antuk parama shanti.

Om Santhi, Santhi,Santhi Om.

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!