Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Juni 05, 2010

Sang Arjuna Nangun Tapa

Arjuna Nangun Tapa.jpg
Pic : http://batuanpainting.com
Kacerita Sang Hyang Indra kalintang sungsut santukan Ida mireng orti Indrloka pacang kagebugin olih Niwatakawaca, ratun raksasane ring Manimantaka. Genah jagate punika ring bongkol Gunung Mahamerune tanggu kelod. Niwatakawaca kalintang sakti dane polih panugrahan Sang Hyang Rudra, nenten seda olih detia, denawa, raksasa miwah dewa. Nanging yan wenten manusa-manusa sakti, manda dane tangar ring urip.

Indike punika karembugang olih Sang Hyang Indra kairing olih para Rsi kahyangane. Ida ngrincikang upaya pacang ngrereh kanti manusa sakti, sane prasida ngaonang Niwatakawaca, pradene rauh ngebug swargane. Kala punika kapireng kapir-kapiran orti Sang Arjuna sedek nangun tapa ring Gunung Indrakilane. Sang Arjuna pacang nunas kesaktian mangda molih ring payudan. Sang Hyang Indra sampun uning wantah, mula sengka anakenangun yasa mangda sida mapikolih, santukan gegodane kalintang akeh makadi pengliput wiyasan panca indrane. Mangda kayune nenten obah, patut teleb astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ida stata ledang nganugrahin anake sane pageh ngawastawa ida.

Sang Hyang Indra raris ngutus widiadarine sane ayu-ayu pitung diri, minakadi dedari Supraba miwah Tilottama manda ngoda tapan Sang Arjunane. Sadurung widiadarine pitung diri punika mamargi, dane tangkil dumun ring Sang Hyang Indra nunas panugrahan miwah pawisik.

Sang Hyang Indra ngandika: "Cening widiadari ajak pepitu, bapa ngidih tulung teken cening, jani bapa ngutus i dewa luas ke gunung Inrakilane ngoda I Arjuna sane sedek nangun tapa. Sujatine i dewa suba jegeg-jegeg, jani buin icen panugrahan apanga kajegegan i dewane nikel ping dasa luihne teken kajegegan kurenan I Arjuna".


Kaketus saking: Arjuna Wiwaha

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!