Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Juli 15, 2010

Caleg

Olih IDK Raka Kusuma

Duang pemilu ané liwat, Gedé Artika ngorahin adinné apang dadi calég. Gedé Artika bani ngorahin kéto, ia seken-seken nawang, kénkén sujati adinné. Kapin luh, buat kaduegan sing kalah saihang tekén anak muani amul apa ja duegné.

Lénan tekén ento, sakancan organisasi miluina. Sig sakancan organisasi ané miluina, yén sing dadi ketua dadi wakil ketua.

Nanging, pang kuda Gedé Artika ngorahin, pang monto sing kisinan. Pasaut adinné, pragat, “Sing pantes dadi calég.” Yén sing masaut kéto, pasaut ané pesuanga, “Tiang ngamiluin sakancan organisasi, sing mabuaka ngalih jalan anggon nyujur korsi DPR.”

Pemiluné ané liwat kéto masi. Sing pesan adinné nyak dadi calég, kapin pangkuda-kuda Gedé Artika mapangidih. Pasaut ané pesuanga nimbalin pangidihné Gedé Artika, “Ngudiang bli maksa tiang apang dadi calég. Yén bli meled, bli ja dadi calég!”

Yén kénkén kadén unduké. Peteng dugasé ento. Bulan Séptémber. Sing ada ujan, sing ada angin, adinné ngorahang lakar dadi calég kayang pemiluné ané lakar teka. Baan sing ngugu tekén ané dingeha, kanti pang telu Gedé Artika nyekenang.

“Seken ya raos Madéné?” Buin Gedé Artika nyekenang.

“Seken.”

“Sangkal ipidan sing nyak?”

“Bli cara sing nawang.”

“Sing nawang kénkén?”

“Dadi calég perlu prabéa.”

“Ooo kéto. I pidan baan sing ngelah prabéa, sangkal Madé sing nyak?”

“Beneh.”

“Men jani kénkén? Suba ngelah prabéa?”

“Artiang pedidi.”

“Artiang kénkén?”

“Sangkal tiang ngorahang tekén bli lakar dadi calég, artinné kénkén?”

Baan lega atinné, engsap Gedé Artika nyekenang, parté apa ané nyalonang adinné dadi calég. Uyak gaé di kantor, sayan engsap Gedé Artika matakon. Apabuin, dugas pamréntahé nglaksanaang program Visit Indonesia Year, pinaka Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupatén, engsap pesan Gedé Artika matakon. Lénan tekén magaé, magaé, lan magaé, sing ada buin ané ingetanga. Peteng, teka uli magaé, suud madaar, ané ingetanga masaré, masaré, lan masaré.

Sayan makelo, sayan medikang pagaénné. Bulan Désémber, pragat suba gaénné. Ditu mara Gedé Artika inget tekén adinné. Ia inget sing ulian mapraya ngingetang. Ia inget, ulian pianakné nyesed.

“Pak, ngudiang bibi Madé kapah jumah. Kija dogén ragané?”

Anggara. Tengai. Mara lakar ngisinin disposisi surat ané suba pacana, stafné teka ngorahang ada tamiu.

“Tamiu uli dija?” Gedé Artika nakonin stafné.

“Utusan Pak Bupati.”

“Orahin mai.”

Utusan bupatiné teka nekedang besen. Apang Gedé Artika, di Anggarané buin cepok ka umah dines ja. Sawatara jam pat sanja.

Sapatilar utusan bupatiné, Gedé Artika engsek. Gedé Artika nawang, yén kanti bupatiné ngutus anaké totonan, sing dadi singang, lakar ngwélang. Sinah ada kapelihan di kantorné, sakéwala kapelihané tuah bupatiné ané nawang.

Makelo Gedé Artika nyliksik aji keneh unduk kapelihan ané taén ada di kantorné. Marasa inguh ia ngaukin stafné tur ngorahin apang nekedang tekén kepala bidangé makejang, kepala séksiné makejang, sekretaris kantor tur kepala urusané, apang teka ja sig ruang kerja déwékné. Kéto masi kepala bagian miwah kepala sub bagiané.

“Yén takonina, orahang rapat!”

Gagéson stafné Gedé Artika nglaksanaang préntahné.

Pangawit sekretaris kantorné teka. Negak. Ané lénan paclucub teka. Sabilang teka negak. Suba jangkep teka, Gedé Artika nlektekang seka besik. Sing ada ané osah. Sing ada klisutné nyiriang pelih. Makejang semitan ané tlektekanga ngantiang apa ané lakar orahangan tekén Gedé Artika.

“Bapak ibu sareng sami,” Gedé Artika ngawitin, “Turéksain becik-becik pakaryané, sira uning wénten iwang. Pinih telat, malih kalih raina tiang sampun nampi indik sané tunas tiang wawu.”

Sekretaris kantoré, kepala bidangé makejang, kepala séksiné makejang, kepala urusané, kepala bagian miwah kepala sub bagiané makejang, barengan manggutan.

“Sané mangkin,” buin Gedé Artika ngraos, “Ndikain tiang indik panauran sakancan honoré. Sapunika taler sapunapi indik cukuan sané katur ring bapak Bupati, bapak wakil Bupati, bapak Sekda miwah para asisténé sami.”

Sonder kanti pang dua ngorahin, Kepala Urusan Keuangané magbagang. Ané lénan matutang.

Inget tekén bendahara kantorné, Gedé Artika nakonang.

“Ipun gelem, Pak.” Kaur Keuangané masaut, “Diastun ten wénten ipun mangkin, indik pajalan ipuné sami ngeninin sakancan honor sampun sapatau tiang.”

Di mulihné, Gedé Artika sing ka umahné. Ia singgah sig kantenané. Nyoman Purwaka. Kepala Dinas Sosial. Nu magelahan ajak bupatiné.

Kacunduk ajak Nyoman Purwaka, Gedé Artika nuturang unduk utusan bupatiné totonan. Sing maang selah Nyoman Purwaka ngraos, Gedé Artika ngorahang, suba ketah yén utusané totonan teka, ciri lakar wélang bupati. Nyoman Purwaka nyelag.

“Utusan bupatiné ané encén?”

Énggal Gedé Artika nyautin, “Ané berag, ada tampak codét duur alisné.”

“Ooo I Jumpung?”

“Sing tawang, nyén kadén adané.”

“Takeh iang, bapak bupati ada lakar orahanga mirib.”

“Ngorahang raos jelék-jelék tekén iang?”

“Buin pidan orahina sig bapak bupatiné?”

“Kayang Anggarané buin cepok.”

“Tekain dogén.”

“Sakéwala….”

“Da malu ngadén ané tara-tara.”

Wrespati. Jam sia semengan. Mara Gedé Artika lakar ngebitang map, stafné teka saha matur.

“Pak, wénten tamiu.”

Sonder matolihan Gedé Artika matakon, “Nyén.”

“Utusan bupatiné dugasé niki.”

Runtag prajani tangkahné Gedé Artika. Lek ngédéngang keneh nyeh di daap stafné, sasidan-sidan Gedé Artika ngedénang bayu. Kapin kéto munyinné ngejer dugas ngorahin stafné apang nyagjagin utusan bupatiné tur ngandikain macelep, sing nyidayang ngengkebang. Utusan bupatiné ngorahin Gedé Artika, bapak bupati di Anggarané ané lakar teka ka Jakarta.

“Raris, malih pidan tiang nikaina ka genahné bapak bupatiné.”

“Bénjang.”

“Bénjang? Jam kuda?”

“Setengah pat sore.”

Gedé Artika makeneh nyekenang. Sépanan. Utusan bupatiné maluan ngorahang mapamit.

Buin Gedé Artika ngorahin stafné ngaukin kepala bagiané, kepala sub bagiané, kepala bidangé, kepala séksiné, kepala urusané, sekretarisé miwah bendaharané. Sekenanga nyesed unduk kapelihan pagaé ané suba kalaksanaang. Buin ia maan pasaut sing ada. Bukti-bukti ané tingalina, beneh makejang.

Di mulihné buin ia singgah sig Nyoman Purwakané. Buin ngorahang sapatekan utusan bupatiné ané madan I Jumpung. Nyoman Purwaka buin ngorahin apang ia nekain. Gedé Artika ngorahang nyeh. Nyoman Purwaka kedék. Suud kedék nyandén.

“Uli pidan rajan wanéné nawang nyeh. Uli pidan?”

Gedé Artika nyautin aji nglecat-nglecetang layah. Nyoman Purwaka buin kedék. Kedékné ngakak. Suud kedék buin nyandén.

“Awak tondén karuan pelih, apa nyehin? Nah té. Gedénang bayuné. Tekain!”

Sukra. Jam setengah pat sanja. Gedé Artika nguntul ngantiang wélangan bupatiné.

“Pak Gedé,” bupatiné ngaukin Gedé Artika.

Gedé Artika ngarepang muané sig bupatiné saha ngamélang bibihné, “Tiang Pak Bupati.”

“Tiang ngandikain Pak Gedé mariki pacang wénten tekedang tiang.”

“Napi pacang rauhang bapak?”

“Tiang ngaturang suksma.”

“Suksma antuk napi Pak?”

“Luh Madé Artini nika rain Pak Gedéné?”

“Nggih Pak. Wénten napi indik déwék ipuné?”

“Luh Madé Artini kader poténsial. Dados rebutan sakancan parté sané jagi sareng pemilu. Partén tiangé, ngameledang adin Pak Gedéné dados calég. Manut raos utusan parténé, kocap rain Pak Gedéné ten kayun. Tau-tau dibi rauh. Ngandikaang nyadia dados calég partén tiangé. Rain Pak Gedéné ngandikaang, Pak Gedé sané ngandikain. Suksma Pak Gedé. Suksma. Ring mutasiné jagi rauh, Pak Gedé pacang promosiang tiang.”

Matilar uli rumah dinas bupatiné, teked jumah, Gedé Artika ngalih adinné, nyekenang unduk ané orahanga tekén bupatiné. Adinné kedék satondén masaut, “Bani bli non jobanga?”

Kaketus saking :
* http://bali.forumotion.net/orti-bali-f27/caleg-t1316.htm

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!