Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Februari 23, 2010

Bali Akeh Kelangan Dokumentasi Penting

Yéning takénang, sinah akéh krama sané nganikayang kawéntenan arsip mabuat pisan, utaminné anggén srana pendidikan. Yadiastun makasami anaké cumpu indik kaabotan arsipé, kéwanten arang sané kayun mupulang miwah makarya arsip sangkaning pakaryan punika sayuwakti pakaryan sané ketil lan merluang kesabaran lan prabéa. Sangkaning males, ngekoh lan nénten jemet makarya arsip miwah dokumén, mawinan arsip lan dokumén indik Bali ketah kapanggihin ring dura negara.

Arangnyané krama Bali, lan Indonésia madué arsip kanikaang olih Endo Suanda, Ph.D saking Tikar Media Budaya Nusantara, sangkaning wangsa Indonésiané kirang madué budaya makarya arsip, mabina pisan sareng wong dura negarané.

Indik arangnyané krama Bali ngarsipang utawi ngadokuméntasiang sakancan upacara adat, agama, lan budaya Bali kapi kaeng olih Agung Bawantara duk pabligbagan indik Pengelolaan Arsip Audiovisual ring GEOK, Singapadu Gianyar, 6 Januari 2010 lintang.

Sajeroning pabligbagan sané kaprawartakanin olih Endo Suanda, Ph.D puniki, Agung Bawantara nguningang indik akediknyané kamera sané ngadukoméntasiang upacara Éka Bhuwana lan Panca Wali Krama galahé lintang.

"Duk acara Éka Bhuwana, sané dumunan wantah wénten tan lebih ring dasa kamera, semaliha akéhan saking kameramén dura negara. Duk upacara Panca Wali Krama warsa 2009 lintang, kawéntenan kaméra sané motrék nénten ja nincap, akéhan ring penataran. Patutné taler wénten ring soang-soang pura," kénten Agung Bawantara kadi gregetan.

Indiké punika taler karasayang olih I Nyoman Catra, dalang senior puniki taler makaengan indik méwehnyané ngrereh dokuméntasi. Dané nyontohang indik dokumentasi seni pertunjukan warsa 1980-an sané kaputer olih TVRI Dénpasar, sané méweh kapolihang, sakéwanten prasida kakeniang olih peneliti asing.

"Bali akéh kélangan dokumentasi penting," kénten Catra.

Napi sané kanikayang olih Agung Bawantara lan Nyoman Catra manut Putu Satria Kusuma saking Singaraja, wantah sangkaning kaonnyané uratian pemerintah ring widang kaarsipan.

"Mangkin sapunapi antuk nepas pikobet punika, sapunapi antuk ngitungang mangdané kakaonan-kakaonan puniki prasida kabecikang. Mangdané i raga sareng sami ngeh lan kresep indik mabuatnyané arsip majeng i raga lan génerasi penerus pungkuran," kénten pangaptian dané.

Indik pakaeng I Nyoman Catra, kabecikang olih Prof. Madé Bandem. Dané nganikayang indik dokuméntasi seni pertunjukan Bali sané kasiarang olih TVRI Dénpasar sané kakaryanin olih peneliti asing punika kanikang bekerjasama sareng STSI Dénpasar, turin sampun polih ijin saking Harmoko, Ménteri penerangan duk nika. Manut Bandem, yéning wénten sané mamanah malajahin kasét rekaman punika indayang takénang ring ISI Dénpasar, duaning salinané taler kasimpen i rika.

"Sujatinné STSI Dénpasar dumun sampun makarya arsip, sané raris nglimbak dados Pusdok," kénten Bandem nerangang. (ita/dwi)


Nyimpen Arsip, Taler Patut Nyimpen Asliné

Layar proyéktoré madaging prarain lan awak anak lanang abangkiang, maias aéng, nganggé bunga gedé ring selagan karnané, majujuk tegeh ngiasin pabahanné. Panganggéné taler sada soléh. Makalung senteng mawarna polang-poléng. Papayasan punika masaih kadi papayasan igelan katekok jago sané ketah kaanggén igel-igelan ri kala upacara Pitra Yadnyané. Foto inucap manut Endo Suanda saking Lembaga pendidikan Seni Nusantara, wantah foto silih tunggil ias-iasan Bali nguni. Wénten malih foto sesolahan arja sané nganggén tanah embang pinaka kalangan, turin katonton olih siuan jadma sané sahasa dados kalangan. Papayasan, sesolahan, kalangan lan anaké sané nonton sakadi akéh mapaungu ring i raga indik kawéntenan sesolahan arja duké punika. Foto punika kakaryanin kirang langkung warsa 1930-an.

Siosan ring sesasolahan Bali, seniman tari saking Cirebon, Jawa Barat puniki taler ngunggahang kawéntenan sesolahan Gambuh ring Banten warsa 1890. Sesolahan Ronggéng ring Jawi warsa 1900, sesolahan Seudati ring Acéh warsa 1890 lan sané siosan.

"Saking foto-foto, sané kaarsipang puniki i raga prasida uning ring kawéntenan budaya i ragané nguni. Uning ring seni budayané nguni boya ja artinné seni lan budaya punika becikan utawi kaonan, kéwanten yéning uning ring seni budaya nguni pacang prasida nyimbarang wiwékan i ragané, anggén bekel makréativitas," kénten pangaptian dané.

Dané raris nganikayang nénten ja sami data, foto lan pidabdab antes kaanggén arsip. Yéning nénten kabilih-bilih, arsip sané kaaptiang pacang prasida nyediang ilmu pengetahuan majeng generasi pungkuran, wantah pacang matumpuk dados leluhu. Pacang nyipenin tur nénten maguna tur pamuputné kaentungang.

Kénten taler indik pidabdab manusané patut kabilih-bilih sané encen sané jagi kadokumentasiang, tur kaarsip, tur sané encen sané dados kakutang.

Indik milih-milih pidabdab sané patut kaarsip, Endo Suanda nyontoang pidabdab upacara bendera sané kamargiang nyabran rahina soma. Pidabdab kadi punika manut dané nénten ja makasami kaarsip, sané kaarsip wantah contoné kemanten mangda wenten wakilné.

Mangdané pengarsipanné trepti, dané nganikain mangdané wénten manajemen pengarsipan, ngenénin sapunapi antuk ngepah arsip-arsip punika, tur sapunapi carané mangdané arsip punika prasisa lestari tur maguna majeng anak siosan.

"Foto lan film sané kasimpen nénten pacang maguna yéning nénten jangkep madaging gatranyané, minakadi duk kapan foto inucap kakaryanin, ring dija fotoné kakaryanin, napi pidabdabné taler sapa sira anaké punika. Siosan ring punika sané pinih abot i raga patut nyimpen foto utawi film asli sané kaarsip," kénten Endo nerangang.

Ring konverénsi indik arsip ring Bangkok galahé lintang, kanikang dasa warsa lintang kasét mini DV pacang ical, kagentosin antuk flashdisk.

"Yadiastun i raga menahin utawi ngamecikang foto utawi film sané kasimpen, foto utawi film aslinyané taler patut kasimpan, sinambi nyantosang, sira uning pacang medal alat anyar sané becikang sané jagi prasida ngawi arsip punika sayan becik," dané mapaungu.

Alat pemutar dokumén sané kaduénang manut dané taler pacang ical, mawinan dokumen punika nénten pacang prasida kapirengang malih.

"Pikobet ageng sané pacang nibénin i raga, nénten wantah indik pola pali parindik médiané, taler sapunapi antuk nagingin informasiyané, duaning kearsipan analog durung berkembang," pajar Endo.

Arsip lan perpustakaan ketah kadruénang olih para Raja lan pemerintah, punika awinan manut dané arsip lan perpustakaan akéhan masifat politis. Sané kasimpen akéhan indik pidabdab raja (kerajaan) miwah pemerintah. Punika awinan dané ngaptiang mangdané ring Indonésia lan soang-soang provinsi taler Bali, prasida ngaryanin lembaga arsip audiovisual nénten wantah olih pemerintah, taler wénten kerjasama pihak swasta, soroh krama, lembaga sosial masyarakat, para cendikiawan, seniman lan budayawan. (ita/dwi)

Kaambil saking :
* balipost.com

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!