Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Oktober 14, 2010

Dewi Amba Masumpah

Olih : Nyoman Manda

Ri kala Sang Bhisma malinggih ring paséban manggihin arin idané sedeng macengkrama saring rabinné kakalih, sagét nadak sara rauh Déwi Amba magésoan macincingan nangis masesambatan.

“Bli Agung...,” sahasa malinggih ring samping Sang Bhisma.

“Punapi Déwi dados rauh malih lan nadak sara pisan kadén sampun aturang titiang mangda Déwi ngrereh Sang Salwa sané sampun dados rabin Déwi,” kénten polos Sang Bhisma matakén.

“Titiang sampun rauh mrika lan titiang tan katampi krana Bli Agung sampun ngamét titiang mawit sakéng ngadu kasaktian lan mangkin tan prasida titiang matulak kija krana titiang tuah Bli Agung patutné ngambil sikian titiang,” Déwi Amba mamilas matur.

Patut pisan atur Déwi Amba cening mula patut ngambil ida dados rabin ceningé,” sagét rauh ibunné. Mapangsegan Sang Bhisma miragi wacanan ibunné raris tan asué alon matur.

“Ibu sampun uning titiang sampun masumpah tan kenéng stri, titiang nyukla brahmacari,” kénten pamragat Sang Bhisma lantas ngadeg mundur ka taman.

“Titiang taler tan mundur atapak yan Bli Agung ten ngamét titiang dados rabin Bli Agungé,” kénten taler pamragat baos Déwi Amba sahasa nampekin Sang Bhisma.

“Tan dados adi, tulung élingang sumpah bliné ,” ngejer Sang Bhisma masaur krana dukan idané.

“Taler élingng tresnan titiangé sané kabancang lan lek paukudan titiangé,” Déwi Amba nyujur Sang Bhisma sané ngejer sahasa ngambil busur panahné.

“Élingang adi, bli anak ksatria sané setata makta panah,” saha mentang busur panah idané lan nitis mapatakut Déwi Amba sakadi nakut-nakutin anak alit.

“Tittiang ten takut pejah nindihin tresna lan kapatutan. Punika sesananing stri utama,” galak Déwi Amba nyagjag.

“Mula stri ksatria adi,” ngejer Sang Bhisma sahanan anggan idané lépég olih peluh duka.

“Sasaning stri utama tan mundur ring kapatutan wacana,” ngancan nampek Déwi Amba nyujur Sang Bhisma.

“Sampunang mamuuk nampekin sikian bli...,” jeg wénten guak, munyinné mangruak kadi ngesyabin pisan lan mlesat panah Sang Bhisma nuek anggan Déwi Amba. Sareng kalih kagiat tan uning dados asapuniki panadosné lan tangan idané ngambel batang panah punika alon mangucap.

“Mangkin titiang pejah sangkaning nindihin tresna, bénjang ka wekas titiang numitis ring anggan Srikandi ngwales ring i ratu ngrasayang pejah katembus astra sakti,” Déwi Amba tumut pejah lan Sang Bhisma nguntul nyelsel raga.


Kaambil saking :
* http://bali.forumotion.net/orti-bali-f27/dewi-amba-masumpah-t534.htm

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!