Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Oktober 01, 2010

Pamargin Piodalan Saraswati

"Om Suastiastu"

Inggih para pamedek sane banget baktinin titiang, manawi ida dane sampun uning napi mawinan i rage sareng sami nyakupang tangan ring rahina sane mangkin. I raga dados umat magama Hindu patut mangabakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa masrana antuk aturan saha nyakupang tangan kadasarin antuk manah sici nirmala ri kala nyanggra piodalan Ida, minakadi piodalan Sang Hyang Saraswati, sane nyihnayang tedunnya Sang Hyang Aji, lambang kaweruhan.

Yening inargamayang titiang Sang Hyang Widhi pateh ring Betara Surya sane maduwe sinar, sinar punika sane marupa lambang Sang Hyang Saraswati nyinarin jagate makasami, mangdenne prasida ngamolihang kalanduhan miwah karahayon. Sapunika taler kaweruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdene uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga patut sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Saraswati, saantukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhane sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.

Dados Sang Hyang Saraswati rabin Ida Batara Brahma punika sujatinnya lambang dewan aksara utawi kaweruhan.

Para pamedek sane wangiang titiang, manawita ida dane sareng sami sampun uning, rahinan Saraswati punika rauhnya nenem sasih, ingggih punika ri kala Saniscara Umanis wuku Watugunung.

Indik pamargin tatacara rahinan Saraswati punika kapalihang dados tigang runtutan sane patut sungkemin sakadi ring sor puniki.

  1. Rikenjekan rahina Saraswati punika saking semeng jantos pajeg surya i raga sareng sami maturan ka sanggah utawi ka mrajan soang-soang miwah mantenin buku utawi lontar druene. Sakewanten sadurung maturan, nunas tirta dumun ring Ida Pranda utawi ring sesuunan ragane soang-soang. Sasampun banten punika kantebang raris kasiratin tirta Saraswati ping lima. Wusan punika wau ragane siratin tirta ping tiga, kaajeng ping tiga, maraup taler ping tiga. Tetujon i ragene nunas tirta Saraswati punika tan lian wantah mangda Ida ngicenin karahajengan miwah kaweruhan sane mautama. Tirta punika taler dados anggen nyuciang raga, ngicalang sakancan kaletehane sane wenten ring ragane, pradene mrasidayang galang apadang ening tan pasing sing.
  2. Runtutan sane kajaping kalih wantah masambang semadi. Ri kala masambang semadi patut majagra (=melek) sinambi ngwacen lontar-lontar suci kaagamaan, minakadi: Bgawadgita, Sarasamuscaya, Ramayana, Bratayudha miwah sane lian-lianan. Ring sajeroning sambang semadi punika i raga patut mabrata tan dados mapunyah-punyahan. Tetujon mabrata punika wantah marupa latihan natiagin godaan Sad Ripu ne, minakadi: loba, irihati, angkara murka miwah sane lian-lianan. Ngwacen lontar tetujon ipun lianan ring marupa tangkis magadang taler nunas kaweruhan ring Ida Sang Hyang Saraswati.
  3. Runtutan sane kaping tiga, inggih punika mabanyu pinaruh risampun awengi majagra, mabrata nglaksanayang sambang semadi. Benjangne pasemengan raris mabanyu pinaruh ka beji utawi ka segara masiram tur matirta. Tetujon i raga mabanyu pinaruh wantah nyuciang raga, mangda kaletehane sane wenten ring ragasne prasida ical. Rikala mabanyu pinaruh punika i raga masiram antuk toya kumkuman, inggih punika toya sane madaging sekar sarwa arum. Usan punika dados sampun mantuk. Sarauhe ring jero dados sampun antebang bantene, sakewanten siratin dumun antuk tirta Saraswati. Luu banten punika iket antuk tali raris genahang ring luhur korine utawi lawangane. Tetujonnya wantah nyihnayang i raga subakti saha sampun ngamolihang kaweruhan.

Inggih ida dane para pamedek sane baktinin titiang, manawita ida dane sareng sami sampun naenin nyingak lambang Saraswati. Ring simbul punika kasinahang, Ida maduwe tangan kalih pasang soang-soang ngagem ganitri, lontar miwah gitar utawi rebab. Ida ngalinggihin angsa. Irika taler wenten tunjung sane kasanding antuk paksi merak sane dahating asri pakantenannyane.Samian punika maeupa simbul sane maduwe arti sakadi ring sor puniki.

  1. Dewi Saraswati rabin Ida Betara Brahma, nyihnayang simbul kakuatan sane agung saha ngledangin nudut kayun, marupa prabawan sarining kaweruhan.
  2. Gitar utawi rebab punika marupa simbul kabudayaan sane maha agung.
  3. Ganitri punika marupa simbul kalanggengan, sane nyihnayang paplajahan punika tan pawates.
  4. Lontar punika marupa simbul kaweruhan.
  5. Angsa utawi sowan marupa simbul kawicaksanaan.
  6. Tunjung punika marupa simbul nyihnayang kaweruhan punika makeh soroh ipun tur mahasuci.
  7. Merak punika marupa simbul kawibawaan sane nyihnayang sang sampun pradnyan, wicaksana kajananuraga ring jagate.

Inggih para pamedek sareng sami, wantah asapunika prasida antuk titiang ngaturang pariindikan ri kala nyanggra karauhan wedalan Saraswati puniki.

Makawasana titiang tanlali nunas geng rena sinampura, yan prade wenten makatuna langkung antuk titiang ngaturang.

"Om Santih, Santih, Santih Om"

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

Putu Sukma Kurniawan mengatakan...

Becik artikel niki, Bli... Salam kenal

bliyanbelog mengatakan...

@Putu : salam kenal mewali bli putu... suksma sampun ledang rauh simpang lan komen... ^_^

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!