Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, September 10, 2009

Bom

Oleh : I Wayan Suda

“Uli mara depak waton kanti jani suba makumpi tur boké mawarna dadua, tumbén jani pekak ningeh, tur muktiang ada bom makeplug di gumi Baliné,” kéto Pekak Landung makaengan ngajak truna-trunané sambil negak di batan jinengé. Pekak landung biasa maortan-ortan ditu sambilanga magambel rindik, masliahan suud magaé uli carik.

Pekak Landung kaloktah kaukina Pekak Véteran di banjarné, mapan mula ia pejuang dugas jaman penjajah i pidan. Yadiastun suba mayusa ulung dasa tiban, Pekak Véteran enu ceteng, enu nyidaang ka carik tur réncang majalan, sakéwala tusing bisa masandal, tusing bisa manjus di WC, tusing bisa ngajeng capcay lan sekancan dedaaran ané modéren.

Kaucap Pekak Véteran sawiréh semangat pejuangné tusing taén luntur. Yén ada anak nyambatang “merdéka ngormat” nyingkir prajani Pekak Véteran nglejit bangun uli pasaréan, tur malaib menékang lima ngormat padidi, ento awinan di banjarné liu anaké nyambatang Pekak Véteran kadéwan-déwan dadi pejuang.

Ri sedek sakit ngebus dingin raganné, jag prajani ilang tur seger yan ningeh anak nyambatang “merdéka”. Tan bina cara babotoh, yén tusing ada tajén, prajani ngaku sakit awak sabuku-buku, batis lemet, tusing jaen madaar, sakéwala suba ningeh ada tajén jag prajani ngléjat bangun tur seger tusing perlu maubad ka dokter.

Cucunné ané di pisaga madan Madé Lanus masih milu di jinengé ngorta tur matakon.

“Kak i pidan ngidang majalan neked ka margané, yén majalan apané ané kenyel?”

Ningeh patakon cucunné buka kéto Pekak Véteran ngadébras bangun tur masaut, “Gumi Baliné langah ané tusing taén bakat entasin pekak, turin pekak entasin baan majalan batis, tusing cara cerik-ceriké jani mara majalan apanimpug suba ngaku kenyel. Pekak i maluan nyingkir idih-idih, di kénkénné basangé tusing kena apa-apa, ujan panesan, kéto pekak nasarin gumi apang ada puponin buka jani.” Seken sajan ortanné Pekak Véteran.

Ada truna-truna ané lénan bénjul nyautin.

“Dong Pekak ngelah pengalaman luas, luas kema-mai?”

“Pekak mula mapengalaman luas, gumi Baliné makejang suba bakat entasin, sajaba gumi Indonésiané tusing nawang,” kéto buin Pekak Véteran negesin, sada ajum.

Ningeh munyin Pekak Véteran kéto, makejang truna-trunané kedék katundun, tusing bani sanget mesuang kedék apang Pekak Véteran tusing tersinggung utamanné pedih.

“Yan anak tua-tua i pidan, yaning suba luas ngliwatin pasih sinah suba kasengguh bani, liwatan gumi janiné ané madan Bernéo, Selebes, miwah Sasak, mapan gumi merdéka cara jani madan gumi Indonésia,” nglantur Pekak Véteran nuturang paundukané i maluan. Pekak Véteran ngritayang duges raganné nglawan serdadu Nica, Nipon, miwah Belanda. Pekak taén koné maplalian bom di pasisi Sanuré sakéwala bomé tusing dadi makeplug mapan gumi Baliné madasar baan besi wresani turmaning manusané tetep beneng papinehné tekén Ida Sanghyang Widi.

Dugas jaman penjajah i maluan, granat, bom, peluru koné maura dini ditu, sakéwala tusing dadi makeplug. Ento ané ngranayang Pekak Landung marasa nek, sesek tangkahné mara ningeh cucunné ané madan Madé Yasa, cucu marep mara ngelah pianak aukud kena musibah bom Bali II di Jimbaran.

Tuah ageté tusing dadi kepung, lacuré tusing dadi kelidin, jelé melah, aget lacur mula sing dadi palasang di guminé. Mirib suba ada duang tiban makeloné makuli dadi satpam di Jimbaran. Uli sekat ento sakabedik ngidaang menahin paon, ngridit Honda tur menahin sanggah kamulanné ané suba tuduh. Cucunné anak mula tusing madasar apa.

“Kak benahin sanggah kemulané kéto uug, mapan sanggah kaucap sirah utawi duur, yan duuré tusing melah sinah i raga paling,” kéto abetné Madé Yasa dugas enu idup ngajakin pekakné menahin sanggah. Di subanné sanggahné pragat, jani cara matingtingan ortanné, krana Madé Yasa jani kena musibah buka kéto, kene bom uli téroris.

Pekak Véteran tusing ngidaang ngebang sebet kenehné, sabilang inget tekén cucunné ané tusing ngelah bapa sawiréh maluan suba ngalahin mati. Sakéwala Madé Yasa ninggalin pretisentana aukud muani suba mayusa atiban. Ento ané ngranayang rena kenehné Pekak Véteran. Apa buin mantun cucunné nyak ngidep munyi ngyasang pianak miwah kurenanné ané tusing enu.

Tuah saja buka tuturé, pajalan matiné tusing kena baan masaurin, tusing tawang buin mani buin puan, anak urip baan nyilih, kéto anaké nyambatang. I pidan Pekak Véteran tusing kena bom penjajah, nanging jani cucunné kena bom téroris di subanné guminé merdéka.

“Lén dedalu lén tetani, lén né malu lén né jani, yan i malu idupé kajajah baan wangsa Belanda miwah Nipon, kéwala jani patuh masih kajajah, nanging adanné lén. Ada anak ngorang kajajah baan agama, ada anak nyambat baan kaliangan gumi. Liu anaké dueg ngraos agama, liu anaké makenta nglaksanayang puasa, liu anaké apal isin sastra, nanging iegé ngancan nglaléang. Maling dini ditu, perampok lemah bolong, hélm beten sadelé masih bakat baana nyemak, mirib ené madan gumi kali yuga, gumi suba wayah, clebingkah batan biu, gumi linggah ajak liu, ajak liu marebut amah, liu anaké ngaku paling dueg, paling bagusa. Ané soléh dingeh di kupingé térorisé koné ngaku akuanga suargan yan suba maan ngamatiang jlema lénan. Papineh manusané jani saja suba mabading, kangin orahanga kauh masih guguna, anak bajang ganteng, né muani anak tua ubanan suba biasa yaning suba ada pipis. Truna-trunané jani yan baang pis bolong rejuna, mabalik adepa tekén torisé tukaranga aji dolar, orahanga barang antik. Yan suba maan dolar mara ngalih tunangan,” lantang sajan Pekak Véteran ngamigmig.

Truna-trunané ané ningeh, ada kedék, ada masih ané madalem Pekak Véteran ané setata nutur di jinengé.

Yan i pidan Pekak Véteran ningeh anak nyambatang “merdeka” nglejit bangun, jani yan ada anak nuturang ada bom, ada téroris Pekak Véteran ngamikmik padidi nemah pastu téroris.

“Dumadak téroris numitis dadi lelintah dadi iis-iisan poh, kalablab di kawah, dumadak enggal kuskusa!”

“Tusing ja kuskusa, kéwala éksekusina,” truna-trunané nyautin.

Guru SMKN Kubu, Bangli

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!