Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Juli 21, 2009

Subakti Ring Guru Pengajian

Carita ne puniki kaketus saking Adi Parwa. Indik kasubaktin i sisia ring guru. Inggih lanturang malih....

Subakti Ring Guru Pengajian

Kacarita wenten pandita, mapesengan Bhagawan Domya. Ida madue sisia tigang diri, inggih punika : Sang Utamiu, Sang Arunika, miwah Sang Wedha. Sng tiga punika katureksain kapagehan miwah subaktinidane ring guru. Sapunki paindikan Bhawagan Domya nureksain sisianida.

Sang Arunikakapangandikayang makarya ring carik. Suleng kayun Sang Arunika nglaksanayang pituduh sang nabe. Sedeng magelohan pamulane ring carike raris wenten ujan bales pisan mawastu toyane blabar. Sang Arunika di gelis mecikang pundukane sane embid. Mangda pantune nenten lancah blabar. Sabilang empelida malih embid kantos telah dayan Sang Arunikane. Sang Arunika raris ngebahang raga ring pundukane sane embid, pinaka empelan rahina wengi. Indike punika kauningin olih Bhagawan Domya, raris Ida lunga ka genahe punika. Irika raris Bhagawan Domya ngandika, "Cening Sang Arunika! Kaliwat pageh Cening ring geginan. Ngadeg cening. Uli jani Cening adanin Bapa, Sang Udakala, reh ragan ceninge anggon cening ngempel yeh, ane nyiriang bhaktin ceninge teken guru. Wireh keto, cening lakar mangguh kasukan lan sidi mantra. Buina asing ucapang cening tuutanga teken anake.". Asapunika panugrahan Bhagawan Domya ring Sang Arunika.

Ceritayang mangkin Sang Utamaniu, polih giliran. Sang Utamaniu kapangandikayang ngangon banteng. Sampun sue ngangon, Sang Utamaniu marasa seduk miwah kasatan. Sang Utamaniu raris ngegendong nunas ajengan kema mai. Pikolih ngegendong pinaka upajiwanidane ngangon. akedik nenten wenten katur ring Sang Guru. Indika punika kauningin olih Bhagawan Domya, raris Ida ngandika, " Cening Sang Utamaniu, yen cening subakti teken guru, pikolih ceninge ngidih-idih patut aturang teken guru." Sang utamaniu raris nyumbah nunas ampura, santukan laksananidane iwang.

Benjang semengan, malih Sang Utamaniu ngangon, tur ngegendong. Pikolihne katur ring Bhagawan Domya. Usan maturan, malih Sang Utamaniu ngegendong pinaka upajiwanidane. Indik Sang Utamaniu punika, taler kaiwangan olih Bhagawan Domya. Kocap loba wastanipun, anake ngegendong ping kalih. Dening asapunika Sang Utamaniu raris nginem empehan banteng sesampun i godel usan manyonyo. Indike punika kacingank olih Bhagawan Domya raris Ida ngandika, " Cening Sang Utamaniu, sayan pelih laksanan ceninge. Empehan ento druen Sang Pandita, tan patut cening ngambil druen Sang Guru." Malih Sang Utamaniu nyumbah, nunas ampura ring Bhagawan Domya.

Benjang ne Sang Utamaniu ngajeng laad-laadan empehan sane maliah ring bungut godele. Indike punika taler kaiwangang olih Bhagawan Domya, duaning ngawinang godele berag. Sawireh tan sida antuk Sang Utamaniu naanang seduk, raris Ida ngajeng getah don midori. Getah don midorine sane ngbusin punika nysup ring panyingakan Sang Utamaniune, ngranayang Ida wuta. Dadi Ida grapa-grepe ngrerehin bantenge. Irika raris Sang Utamaniu maclempung kasemere sane tuh.

Critayang mangkin sampun sore, mulih bantenge padidian. Kagiat Bhagawan Domya nyingak bantenge mulih padidian tan kateh olih Sang Utamaniu. Raris mailehan Bhagawan Domia ngrereh Sang Utamaniu. Benjang semengan wawu kapanggihin ring tengah semere. Sang Utamaniu nguningang panyingakane wuta majalaran antuk nginum getah don midori. Kapiwelasan kayun Bhagawan Domya nyingak Sang Utamaniu kasengsaran raris kaunggahan saking semere. Gelis Ida nguncarang weda pangusada, nambanin panyingakan Sang Utamaniune. Saking kasidian mantran Bhagawab Domyane, digelis panyingakan Sang Utamaniune mawali sakadi jati mula. Dados ledang pakayun Bhagawan Domya, nyingak Sang Utamaniu sampun kenak, raris Ida mapaica panugrahan, tur kapastu mangda Sang Utamaniu setata anom.

Critayang mangkin, Bhagawan Domya nureksain Sang Wedha. Ida kapangandikayang ngratengan, sarahina-rahina makaryan rayunan ring pawaregan. Sang Wedha kalintang pageh ring geginan, akidik tan wenten lempas ring sapituduh Sang Guru. Duaning sapunika, Bhagawan Domya ngicen panugrahan kasaktian saha weda mantra tur kapastu mangda Sang Wedha betel tingal.(*bb/ith)

Kaketus saking : Adi Parwa

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

Yan Aryana mengatakan...

Carita puniki becik pisan pikenohne. Dumogi akeh sane ngwacen. Matur sukma dahat sampun posting carita sekadi puniki. Yening dados tityang matakon, napi akun Pacebuk Bliyan?

bliyanbelog mengatakan...

@Yan Aryana : suksma mewali sampun ledang simpang lan komen bli.. tiang wantah mosting ulang cerita sane sampun wenten...

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!