Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Oktober 16, 2009

Sang Arjuna Polih Panugrahan

Inggih sadurung tiang lanturang indik daging wiracaritane puniki, kapertama tiang jagi ngucapang malih "Rahajeng Rahinan Jagat Galungan Lan Kuningan, 14 lan 24 Oktober 2009" ring para sameton Hindu sami. Punapi, sampun polih melancaran kije maten ring manis Galungane ibi? Mogi-mogi sameton samian kenak-kenak lan rahayu kemanten. Sampun tigang rahina tiang nenten ngeblog. Niki wantah postingan tiang sane kapertama sasampun wusan Galungan. Khusus posting tiang wiracarita indik "Sang Ajuna sane polih panugrahan saking Ida Sang Hyang Siwa". Inggih lanturang ngawacen!
Sang Arjuna Polih Panugrahan

Kacrita mangkin Niwatakawaca sayan dot manahnya nguugang suargane. Para punggawa miwah para tanda mantrinya sami sakti tur misadia ngetohang urip, melanin Niwatakawaca. Akeh sampun genah-genahe ring suargan karusak olih Niwatakawaca. Sawireh asapunika raris Ida Sang Hyang Indra makarya naya singid marupa sabaya dagingnya Niwatakawaca pacang kaicen upah. Pamuputnya naya punika mapikenoh becik santukan Niwatakawaca usan ngrusak suargane. Nanging Niwatakawaca sampun uning dikapan para dewatane kayun lakar makekasihan melah-melah sareng watek raksasane. Punika awinan Niwatakawaca tangar, tumuli ngutus teteliknyane nylusup rauh ka jagat tigane. Sapangrauh tetelike ipun ngaturang gatra indik Sang Arjuna matapa ring Gunung Indrakila. Samalihnya sampun polih panugrahan punika mawinan Sang Arjuna kaanggen kanti antuk Ida Sang Hyang Indra. Punika awinan Niwatakawaca ngutus raksasa momo Si Murka sane sampun kalumrah daat sakti praya ngrusak yasan Sang Arjunane.

Tan ucapan Si Murka ring margi kacrita sampun raauh ring Gunung Indrakila. Mailehan ipun ngrerehin genah Sang Arjuna nangun yasa nanging nenten kapanggih. Mawastu ipun brangti sahasa pacang ngusak Gunung Indrakilane mangdane obah yasan Ida Sang Arjuna. Mawastu Si Murka masalin rupa dados celeng daat kabinawa aeng tan bina sakadi Kumbakarna. Gunung Indrakilane kalumbih, tanahe masepuk batu-batunyane sambeh maleketik, punyan-punyan kayune akeh bah balbal paslengkat. Goane genjong magejeran dindingnyane belah siag. Dening asapunika digelis Sang Arjuna nglesuang yoga, uning ring karauhan durmanggala. Medal Sang Arjuna malincakan sinambi makta panah sregep saha gandewa sampun mapentangang. Kacingak celenge nglumbih, batu pilahdekdek remuk asing poroda, sinamian sambeh plaketik. Daat gegaok Sang Arjuna nyingakin tingkah celenge krura pisan nglumbihin gunung. Gelis madabdab raris nyaluk kawaca tur gelang. Sasampune puput mabusana raris Ida sayaga nyantos sapangrauh i celeng.

Kacrita mangkin Ida Sang Hyang Siwa taler rauh magredegan mrika. Pamargan Ida jangkep kairing antuk para dewa resine. Saking Siwa Loka Ida Sang Hyang Siwa uning tur ngaksi kawentenan Sang Arjunane sampun puput yasan Idane. Ne mangkin panamayan Ida Sang Hyang Siwa nureksain majalaran antuk rebat, anggen Ida ngaruanang kadiran Sang Arjunane. Punika awanan pajalan Si Murkane kasarengin Ida Sang Hyang Siwa. Ida nyaru-nyaru sakadi tingkah juru boros, mangda polih dalihan marebat ring Sang Arjuna.

Critayang mangkin celenge sedeng nyantepa nglumbih tumuli kaintip olih Sang Arjuna. Sang Hyang Siwa taler sareng ngintip celenge, tur kadangsekin tumuli raris kapanah antuk panah mamutama mawastu keni lambungipune. Sadaweg punika Sang Hyang Siwa nyarengin nimbakang panah taler ngeninin lambung celenge. Tatun celenge wantah asiki samalihnya panahe kapastu antuk Ida Sang Hyang Siwa mangda dados asiki.

Ring sampune padem Si Murka encol Sang Arjuna nangsekin misadia pacang ngabut panahe sawireh Ida nenten madue kayun sangsaya. Kacingak Sang Arjuna encol pacang ngabut panahe, kala punika Ida Sang Hyang Siwa ngandika brangas, "Ih, enyen iba langgana pesan teka iju-iju nyemak panah tan patolihan. Nirdon cai maketu muah maganitri nongos di gunung alas nanging laksanan caine mamati-mati. Panganggon caine dogen pandita, nanging keneh caine corah."

Kosek kayun Sang Arjunane mireng raos kadi punika mawastu kebus buka panggang, sawireh dukane kaliwat tur gelis nyaurin, "Nyen iba kaliwat ngawag mamunyi. Adeng-adeng cai ngraos eda kadlumuk. Mirib cai tusing nawang kai. Cai apang tangar kai tuah ane madan Sang Arjuna. Bas kaliwat iba mesuang munyi nyakitin kuping. jani kai ngorahin, yen iba tusing ngidih kapelihan, tur ngusap ebuk di batis kaine tuara buungan iba matiang kai." Sapunika pangandikan Sang Arjunane.

Ida Sang Hyang Siwa gelis ngelepas panah kairing olih para dewane. Mabriuk sami ngembulin Sang Arjuna nanging Sang Arjuna nenten ajrih.

Sang Arjuna daat tangar gelis nglepas panah marupa gulem maduluran ujan angin saha kilap tatit suarannya magrudugan. Malih Sang Hyang Siwa ngambil panah Nagapasa krura galak. Kapagpag olih Sang Arjuna antuk panah Geruda.

Tan Kacritayang rames payudane, pamuputne senjatane pada telas dekdek lidek. yudane sane mangkin tanpa senjata, pada mamogol punika mawinan pada ejuk saling maruket saling pantigang. Santukan bes suene, pamuputnya kasoran Sang Arjuna tur keni kanjambak. Sang Arjuna polih ngwalesang sayaga ngintip saha kasaup cokor Sang Hyang Siwane, praya pacang kapantigang nanging Sang Hyang Siwa sane malingse dados juru boros saget ical tan palarpan.

Sasampun sang Hyang Siwa malecat gelis turun sabeh sekar kadulurin weda pangastungkara jaya-jaya miwah suara genta paklening ring ambarane. Kacingak Sang Hyang Siwa maraga Ardanaresuari malingga ring sekar tunjunge. Swatejan Ida dumilah galang. Irika raris Sang Arjuna ngaturang sembah.

"Inggih Ratu Bathara ampura pangubhaktin titiang i nista. Sakal niskala pangubhaktin titiang ring jeng Bhatara nenten tios. Palungguh Bhatara, meraga api medal saking kayu, maraga minyak medal saking santen. Palungguh Bhatara pacang malingga ring sang maraga luih sane setata ngulik tutur kadiatmika. Palungguh Bhatara ngebekin jagat. Palungguh Bhatara maraga unteng tatuane mautama. Palungguh Bhatara malingga ring sahananing sane wenten. Palungguh Bhatara ngebekin Bhuwana Agung miwah Bhuwana Alit. Palungguh Bhatara maraga Utpeti, Maraga Stiti. Palungguh Bhatara maraga Pamralinasahnaning sane wenten. Palungguh Bhatara pinaka jiwan jagate, pinaka jiwan sahananing sane katon miwah sane nenten katon. Sakadi lawat bulane sane wenten ring pasone madaging toya. Yan toyane ening bersih, janten cedang lawat bulane punika. Sapunika taler Palungguh Bhatara, wantah ring Sang Wicaksana saha langgeng mayoga semadi kewanten sane prasida nyingak Palungguh Bhatara saha sueca jeneklanggeng mapawayangan ring Ida. Palungguh Bhatara paragayan Ida Sang Hyang Widhi. Palungguh Bhatara maraga suci nirmala nenten sida antuk nglawatang. Nanging Palungguh Bhatara pacang prasida kapanggihin, prasida karasayang antuk Ida sang maraga Maha Yogi, saantukan kawiaktiannya wantah punika tetujon Ida sane pinih mautama."

Durung puput Sang Arjuna ngaturang sembah gelis kacawis antuk Ida Sang Hyang Siwa, "Uduh Dewa Sang Arjuna, suba tatas Bapa tetujon I Dewane. Jani Bapa nganugrahin I Dewa panah madan Pasupati. Nah lautang terima Dewa". Sapunika pangandikan Ida Sang Hyang Siwa.

Mawastu medal geni murub saking tangan Ida Sang Hyang Siwa tur marupa raksasa makta panah ngendih. Kaenjuhang panahe punika di gelis katerima antuk Sang Arjuna. Ri sampun panah katerima mawastu api murube punika masikian ring panahe.

Sampun puput Sang Arjuna nunas panugrahan tumuli ngaturang bhakti. Lianan ring panah taler kaicen pamentangannya miwah kaicen gelungan. Mangda jangkep paicane, Sang Arjuna taler kaicen pawisik tata cara indik mayuda antuk Ida Sang Hyang Siwa.

Kaketus Saking : Itihasa Arjunawiwaha

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!