Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Juli 30, 2009

Nyanggra Piodalan Saraswati

Ring sor puniki pinaka imba utawi conto pidato bali utawi panyambrama ritatkala jagi nyanggra Rahinan Jagat Saraswati. Pidarta puniki kaanggen ring lomba pidarta antuk tema Rahinan Jagat Saraswati. Inggih durus lanturang ngawacen..
Inggih, nawegang titiang
Mantuk ring para atiti lan undangan sane wangiang titiang.
Para dewan juri sane banget baktinin titiang
miwah para pamilet lanang istri sane tresna asihin titiang.

Pinih ajeng ngiring nyihnayang rasa angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang pingkalih ida dane prasida mangguh karhajengan turmaning sida masadu ajeng sekadi mangkin.

"Om Swastiastu"

Ida dane, pamiarsa sinamian sane wangiang titiang.

Manut baos sang maraga pawiku, umat Hindune wantah sthiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi, nanging sane maraga wicaksana maosang antuk makudang-kudang parinama. Sinalih tunggil sane kaangken pinaka Dewi Pencipta Ilmu Pengetahuan wantah Sang Hyang Aji Saraswati.

Sakadi sampun kauningan, umat Hindune nyanggra piodalan Sang Hyang Aji Saraswati ngenem sasih apisan, ring rahina Saniscara Umanis Wuku Watugunung. Rahinanne punika ketah kabaos "Piodalan Saraswati", pinaka rahina perayaan lahirnya ilmu pengetahuan. Ring rahinanne puniki sami umat Hindune ngaturang pangubakti majeng ring Ida Hyang Widhi pinaka utpeti pencipta ilmu pengetahuan. Wenten anak dados profesor, bengkel, tukang, dokter miwah sane lianan sangkaning kapaica olih Ida Sang Hyang Widhi. Punika mawinan sareng sami patut nyanggra pawijilan pangweruhne.

Ida dane, para semeton sami sane singgihang titiang, tetujon nyanggra Rahinan Saraswati boya wenten tios wantah ngaturang suksma ring Ida Sang Hyang Widhi, riantuk ledang mapaica pangweruh saha mangda nglanturpasuecan Ida, gumanti wenten anggen ngeruruh pangupajiwa. Riantuk utama pisan kawigunan kaweruhne majeng ring kauripan druene, punika mawinan nganggen niasa Dewi Saraswati utawi Dewi Cantik. Napi mawinan Dewi Cantik? Santukan pangweruhe punika dahat ngenyudin. Maka sami anake enyud utawi nyaratang pisan pangweruh, sane dados kaprabotang sarahina ngruruh amerta.

Ring susastra "Sarasmuscaya" kabaosang, anake sanen nenten madue kawruhan tan bina kadi anak buta. Asapunika kocap laran kayun anake sane nenten maduwe kawruhan. Kawruhan sane prasida pinaka titi pangancan pacang ngenterangi manusa ngicaeng kasengsarang uripnyane. Mangkin sapunapi tatacarane mangda makeh maduwe pangweruh? Janten mangda jemet malajah saha setata ngastawa ring Ida Hyang Aji Saraswati. Patut teler ngelarang semboyan "Masa Muda Masa Belajar".

Titiang naenin taler miragi, mungguing meseh i manusa sane utama wantah katambetan utawi kebodohan. Duaning asapunika, anake sane kaliput dening katambetan majanten pacang maoarilaksana dudu utawi tan rahayu. Malih wenten kecaping sastra, mungguing wiwit suka dukane wantah katambetan. Katambetan punika, metu saking kaloban, loba punika metu saking katambetan. Dadosnyane, wantah katambetan sane mawinan manusane mangguh sengsara.

Yening selebin pisan maka sami kauripane madasar sengsara mawinan kabaos punarbhawa. Punika mawinan ring niasa Saraswati wenten Genetri (rantai) sane nyihnayang pangetahuan punika langgeng nenten telas-telas antuk malajahin. Malajah saenun maurip patut gelarang, yadin ririh enu liu palajahang.

Ida dane semeton sami sane tresna asihin titiang, maosang indik agama, patut dasarin antuk Tri Kerangka Agama inggih punika Tattwa, Susila, lan Upacara. Upacara kocap cihnan anake maagama. Makadi piodalan Saraswati. Semengane iraga ngastawang ring Ida Sang Hyang Widhi pinaka pencipta ilmu pengetahuan, wengine ngwacen lan maosang daging sastra agama, raris benjang semengne mabanyu pinaruh, saha nunas tirta kaweruhan. Punika wantah cihna druene astiti bhakti ring Ida Hyang Widhi.

Wantah asapunika titiang prasida mahbahang atur ring galahe sane becik puniki. Maka kirang langkung atur titiang, lugrayang titiang nglungsur gung rena pangampura. Pinaka pamuput atur, titiang ngaturang parama shanti,

"Om Shantih, Shantih, Shantih Om".(*bb/pdb)

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

Anonim mengatakan...

:D B-) :s :o
suksma sampun posting pidarta bali,,, ngiring ajegang basa baline

bliyanbelog mengatakan...

@anonim : suksma mewali...

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!